Úvod » Novinky a publikace » Článek

Připravované změny zákonů

V současné době je v Poslanecké sněmovně v prvním čtení projednáván vládní návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a další zákony. Novela by měla být účinná od 1. ledna 2009, některá její ustanovení se však uplatní již za zdaňovací období počínající v roce 2008. Dále upozorňujeme na nejzajímavější ustanovení novel.

Novela zákona o daních z příjmů

FYZICKÉ OSOBY

Osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. w) (po 6 měsících držby) se uplatní na všechny cenné papíry (nikoli, jak původně stanoveno, jen pro investiční cenné papíry). Rovněž byl zmírněn test 5% účasti. Nově se bude do těchto 5% zahrnovat pouze přímý podíl (původně i nepřímý) na základním kapitálu nebo hlasovacích právech (pro ztrátu osvobození bude postačovat překročení jednoho z těchto kritérií). Toto ustanovení se použije již pro zdaňovací období 2008. 

Novela zavádí zvláštní způsob konstrukce základu daně pro zaměstnance, na které se nevztahují tuzemské předpisy o veřejnoprávním pojištění (zaměstnavatel ze země mimo EU, se kterou nemá ČR smlouvu o sociálním zabezpečení, zaměstnanec pojištěný v jiné členské zemi EU apod.). U těchto zaměstnanců se základ daně vypočte tak, že k hrubé mzdě bude přičtena částka, kterou by zaměstnavatel přispíval za zaměstnance do systému tuzemského pojištění. Obdobně se navrhuje postupovat i u příjmů nerezidentů ze závislé činnosti zdaňovaných srážkou.

Novelou je zrušeno snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 12,5% a slev na dani, které měly být účinné pro rok 2009. Nově by měla být i pro rok 2009 platná sazba daně 15% a slevy na dani ve stejné výši jako v roce 2008.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Je navrhováno zpřísnění podmínek osvobození prodeje podílu v dceřiné společnosti tak, aby toto osvobození nemohlo být využíváno k prodeji nemovitostí. Osvobození při prodeji podílu v české dceřiné společnosti se neuplatní, pokud veškerý majetek této společnosti v tržním ocenění je ke dni předcházejícímu dni převodu podílu tvořen nejméně z 50% nemovitým majetkem umístěným na území České republiky. Zároveň je tento typ příjmu doplněn do výčtu příjmů, které jsou považovány za příjmy ze zdrojů v ČR. 

Příjmy z prodeje podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se sídlem na území ČR byly dosud považovány za příjem ze zdroje v ČR, pokud byl kupující daňový rezident ČR nebo stálá provozovna daňového nerezidenta. Novela navrhuje, aby tyto příjmy byly považovány za příjem ze zdroje v ČR bez dalších podmínek (tedy i v případě, že prodávající i kupující jsou daňovými nerezidenty ČR).

Nově budou za příjmy ze zdrojů v ČR považovány i smluvní sankce ze závazkových vztahů.

Zda budou posledně uvedené dva druhy příjmů skutečně zdaněny v ČR bude záležet na znění příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Osvobození dividend, úroků a licenčních poplatků vyplácených dceřinou společností se sídlem v ČR společnosti se nově uplatní i pro mateřské společnosti se sídlem v Norsku a na Islandu, a to při splnění stejných podmínek jaké platí pro mateřské společnosti se sídlem v EU.

Novela zmírňuje pravidla nízké kapitalizace, která stanoví podmínky, kdy jsou úroky z úvěrů daňově neuznatelné. Pravidla nízké kapitalizace se budou uplatňovat pouze, pokud je věřitel či osoba zajišťující úvěr nebo půjčku osobou spojenou s dlužníkem (v dosavadním znění zákona se nízká kapitalizace uplatňuje i u úvěrů mezi nespojenými osobami). Daňově neuznatelné budou finanční náklady z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob a úvěrů a půjček, které spojené osoby zajišťují, v průběhu zdaňovacího období přesahuje trojnásobek (pro banky) resp. dvojnásobek (pro ostatní subjekty) výše vlastního kapitálu. Režim nízké kapitalizace v roce 2008 se snaží řešit přechodná ustanovení novely, která však nejsou zcela jednoznačná.

Bez ohledu na to, zda je věřitel spojenou osobou s dlužníkem či nikoli, budou daňově neuznatelné úroky z podřízených úvěrů a půjček a těch, kde úrok či jeho splatnost závisí zcela nebo převážně na zisku dlužníka.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Nově bude možné od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých i právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu; v takových případech se bude posuzovat splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, podle právních předpisů příslušného státu, není-li takové úpravy, musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.

Plátce daně, který vybírá nebo sráží daň nebo zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků daňovým nerezidentům bude poprvé za rok 2010 povinen podat příslušné vyúčtování daně včetně příloh pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy.

Novela zákona o rezervách

Největší změnou je zpřísnění podmínek daňové uznatelnosti nákladů na tvorbu rezerv na opravu hmotného majetku. Nově budou tyto náklady uznatelné, pouze pokud budou prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu EU, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Toto ustanovení se poprvé uplatní již za rok 2008.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×