Úvod » Novinky a publikace » Článek

Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Novela zákona účinná od 1. září 2008 reaguje především na výtky Evropské komise a ruší dosavadní garance povolenek pro nové provozovatele zařízení a další provozovatele, u nichž došlo v důsledku zásadních investičních změn ke změnám v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení.

Podle Evropské komise by dosavadní ustanovení § 8 odst. 6 a 7 zákona, které garantovalo vybraným skupinám provozovatelů plný nárok na přidělení povolenek pro dvě následná obchodovací období, mohlo představovat státní podporu neslučitelnou s veřejným trhem.

Nová úprava řeší rovněž stávající aplikační problémy. Zakotvuje se trvalé oprávnění Ministerstva životního prostředí alokovat povolenky resp. upravovat přidělované množství v případě sloučení či rozdělení zařízení, dosud předpokládané pouze pro první obchodovací období.

Dále byla doplněna úprava zániku povolení; její dosavadní absence přinášela praktické problémy při vyřazování provozovatelů nesplňujících nadále kriteria účasti v systému, stejně jako při uzavírání jejich vkladových účtů v rejstříku.

Nově byl zakotven režim tzv. jednotek AAU, které představují rozdíl mezi závazkem ČR podle kjótského protokolu a skutečným poklesem emisí oproti roku 1990. Tyto kredity může Ministerstvo životního prostředí prodat jak jiným státům v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování, tak i v aukci soukromým společnostem. Prostředky takto získané však lze použít pouze na podporu projektů a činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×