Úvod » Novinky a publikace » Článek

Vítané změny v živnostenském podnikání

Od 1.7.2008 dochází na základě zákona č. 130/2008 Sb. - novely živnostenského zákona k výraznému zjednodušení požadavků pro zahájení podnikání a snížení celkové administrativní zátěže pro živnostníky.

Nová úprava přináší zmírnění požadavků na bezúhonnost, neboť byly vypuštěny trestné činy spáchané z nedbalosti. Ztrátu bezúhonnosti tedy nadále představuje pouze odsouzení za úmyslné trestné činy.  Velmi výrazně byly omezeny dosavadní požadavky předchozí praxe a odborné způsobilosti.

K odbourání přílišné administrativy by mělo přispět především omezení  informačních povinností; živnostník nadále není povinen oznamovat změny údajů, které jsou dostupné ve veřejných registrech, takže živnostenský úřad si je může obstarat sám. Nově je také možno potřebné úkony či podání činit na kterémkoliv živnostenském úřadě bez ohledu na bydliště či sídlo podnikatele.

Zásadní změnou je nahrazení dosavadních průkazů živnostenského oprávnění, tedy živnostenských listů a koncesních listin, výpisem z živnostenského rejstříku. Výpis je vydáván podnikateli při vzniku živnostenského oprávnění event. při změně údajů, a dále na žádost podnikatele či třetí osoby - v tomto případě pak se v něm neuvádí některé osobní údaje (rodná čísla a sankce uložené podnikateli). Výpis se poskytuje v listinné či elektronické podobě.V souvislosti s touto změnou také odpadá dosavadní povinnost mít živnostenský list či koncesní listinu k dispozici v každé provozovně pro účely kontroly. Podle přechodných ustanovení novely zůstávají dosavadní živnostenská oprávnění zachována. Podnikatel se i nadále prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby, než mu bude vydán první výpis; to připadá v úvahu především na základě oznámení změny anebo k žádosti podnikatele.

Další významnou změnou mající usnadnit vstup do podnikání je zavedení jediné volné živnosti zahrnující jednotlivé obory činností (obchodní, výrobní či služby), vyjmenované v příloze č. 4 živnostenského zákona. Při ohlášení volné živnosti uvede podnikatel příslušné obory činnosti, které hodlá vykonávat, v souladu s jejich názvy dle citované přílohy.

Koncepční změny doznala také problematika sankcí. Správní delikty jsou nově členěny na přestupky, jichž se mohou dopustit fyzické osoby – nepodnikatelé, a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Doplňují se důvody vyloučení odpovědnosti  a lhůty zániku trestnosti. Výše pokut se zásadním způsobem nemění.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×