Úvod » Novinky a publikace » Článek

Společná ustanovení

Dodanění neuhrazených závazků

Nově budou právnické osoby i fyzické osoby s příjmy z podnikání nebo pronájmu povinny zvýšit základ daně o částku neuhrazených závazků více než 36 měsíců po splatnosti a závazků promlčených, pokud tyto byly při svém vzniku uplatněny jako daňový náklad. Zvýšení základu daně se neprovádí např. u závazků z titulu cenných papírů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úvěrů apod. Toto ustanovení se nevztahuje mj. na závazky, o kterých je řádně vedeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, a to až do doby pravomocného rozhodnutí. V případě následného splnění takového závazku bude možné o jeho hodnotu snížit základ daně.

Cena obvyklá u úroků a půjček

Bylo vypuštěno stanovení obvyklého úroku u půjček ve výši 140% diskontní sazby ČNB. Nově je tedy obvyklý úrok u půjček nutno stanovit obdobně jako u úroků z úvěru dle obecných pravidel. Doposud ZDP umožňoval sjednat úrok nižší než obvyklý pouze u půjček od daňových nerezidentů ČR nebo od společníků. Nově je možné sjednat nižší než obvyklý úrok i u úvěrů poskytnutých těmito věřiteli.

Přeměny společností

Nově je do ZDP doplněn daňový režim při rozdělení obchodní společnosti odštěpením.

Novela rozšiřuje okruh ustanovení stanovujících zvláštní režim u přeměn, která nelze použít pokud poplatník neprokáže, že jedním z hlavních důvodů transakce nebyla daňová optimalizace. Dochází rovněž k zpřísnění časového testu pro převod podílu v nabyté společnosti získaného při výměně podílů a zavedení povinnosti při alokaci různých položek v souvislosti s přeměnami vycházet z ekonomicky zdůvodnitelného kritéria.

Daňově uznatelné náklady

Nově jsou za určitých podmínek daňově uznatelné náklady na likvidaci zásob.

Z daňově uznatelných nákladů byla vypuštěna výslovná ustanovení o daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců do zaměstnání, příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, pojistného na soukromé životní pojištění. náklady na přechodné ubytování zaměstnance. Nově budou tyto náklady uznatelné, pokud je poskytování tohoto plnění stanoveno v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, pracovní a jiné smlouvě, a to bez omezení.

Z původního vládního návrhu, o kterém jsme Vás informovali v našich předchozích daňových novinkách bylo vypuštěno ustanovení omezující daňovou znatelnost nákladů na závodní stravování. Podmínky pro daňovou znatelnost závodního stravování tedy zůstávají nezměněny.

Finanční leasing

Novela výrazně mění daňový režim finančního leasingu. Nájemné u finančního leasingu hmotného majetku, který lze dle ZDP odepisovat bude nově daňově uznatelné, pokud doba nájmu je stejná nebo delší než minimální doba daňového odepisování (u movitého majetku) resp. minimálně 30 let (u nemovitosti). Je zrušeno zvláštní odepisování u finančního leasingu.

Nově jsou daňově neuznatelné finanční výdaje (náklady) u finančního leasingu ve výši 1% z úhrnu nájemného, pokud v úhrnu za zdaňovací období převýší 1 000 000 Kč. Toto ustanovení se poprvé použije na finanční výdaje (náklady) u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku plynoucí ze smluv uzavřených po 31. prosinci 2007 a na základě dodatků, sjednaných po 31. prosinci 2007 ke smlouvám uzavřených před tímto datem.

Odpisy majetku

Novela zrušila omezení vstupní ceny (1 500 000 Kč) pro daňové odepisování u osobních aut. Pro osobní auta zaevidovaná jako hmotný majetek do konce období započatého v roce 2007 platí omezení nadále. Novela zrušila odpisovou skupinu 1A. Hmotný majetek zařazený v této skupině je nově zařazen do skupiny 2. Tím dochází k faktickému prodloužení doby odepisování u osobních aut ze 4 na 5 let. Toto ustanovení se poprvé použije pro majetek zařazovaný po datu nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z odepisování je nově vyloučen hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno.

Nově je do vstupní ceny budov a staveb možné zahrnout i tzv. vícenáklady, tj. výdaje, které nejsou výdaji na pořízení majetku, avšak investor je byl nucen vynaložit, protože byly nutné pro zajištění funkce nebo užívání tohoto majetku (komunikace, inženýrské sítě předané jejich provozovateli, odstranění škod vzniklých při výstavbě na cizím majetku).

Novela stanoví, že v případě technického zhodnocení nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, stanoví se odpisy ze zvýšené vstupní ceny tak, aby byl majetek odepsán do konce doby sjednané smlouvou.

Nově budou do 6. (dříve 5.) odpisové skupiny zařazeny i nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem v budovách uvedených v odpisové skupině 6.

Závazné posouzení

Nově byla do ZDP doplněna možnost požádat o závazné posouzení:

  • způsobu rozdělení výdajů, které související se zdanitelnými příjmy i příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny;
  • poměru výdajů spojených s provozem nemovitosti používané z části k podnikatelské činnosti nebo k pronájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako daňový výdaj;
  • skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením;
  • skutečnosti, zda se jedná o výdaje vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Daňově neuznatelné náklady

Novela stanoví, že různá kulturní, sportovní, sociální a obdobná nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci jsou, až na výjimky, daňově neuznatelným nákladem zaměstnavatele.

Nízká kapitalizace

Nově jsou při nesplnění daných podmínek neuznatelné tzv. finanční náklady (úroky z úvěrů a půjček a další související náklady jako poplatky za záruky, náklady na zpracování úvěru apod),  dle dále uvedených kritérií, a to i v případě, že jsou poskytnuty věřitelem, který není spojenou osobou.

Daňově uznatelné jsou pouze finanční náklady do částky vypočtené jako průměrný stav úvěrů a půjček za zdaňovací období krát jednotná úroková míra, pro jejíž zjištění jsou dána pravidla zvýšená o 4 procentní body. U úvěrů a půjček v cizí měně se posuzují samostatně jednotlivé měny, a to dle příslušné referenční sazby pro danou měnu.

Daňově neuznatelné jsou finanční náklady z podřízených úvěrů a půjček, z úvěrů a půjček, kde výše úroku či jeho splatnost je odvozována od výsledku hospodaření dlužníka. 

Daňově neuznatelné jsou finanční náklady, pokud úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek (pro rok 2008) resp. čtyřnásobek (od roku 2009) výše vlastního kapitálu. Pokud půjčku nebo úvěr poskytuje nebo zajišťuje osoba spojená, činí tento limit dvojnásobek výše vlastního kapitálu dlužníka (resp. trojnásobek, pokud je dlužníkem banka). Do úhrnu pro výpočet se nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž jsou finanční výdaje (náklady) součástí vstupní ceny majetku, a bezúročné úvěry a půjčky.

Omezení daňové uznatelnosti finančních výdajů se mj. neuplatní, pokud tyto výdaje nepřesáhnou  1 000 000 Kč za zdaňovací období a není-li věřitelem nebo osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osoba spojená .

Dle přechodných ustanovení se nová pravidla nízké kapitalizace uplatní u smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti novely (1.1.2008) a u dodatků k stávajícím smlouvám uzavřeným po tomto datu. Pro smlouvy uzavřené do konce roku 2007 se nová pravidla nízké kapitalizace použijí poprvé za zdaňovací období započaté v roce 2010.

Daňová ztráta

Novela mírně upravuje podmínky, za kterých nelze od základu daně odečíst vyměřenou daňovou ztrátu, pokud došlo k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu nebo kontrole společnosti a rozšiřuje okruh případů, u kterých může poplatník požádat o závazné posouzení.Rovněž mění procesní postup při tomto závazném posouzení.

Novela stanoví, že § 38r, kterým se prodlužuje lhůta pro vyměření daně v případě uplatnění daňové ztráty se vztahuje na všechny poplatníky, nejen na ty jimž byla poskytnuta investiční pobídka.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×