Úvod » Novinky a publikace » Článek

Daň z příjmů fyzických osob

Nový způsob stanovení základu daně a daně

Základ daně u fyzických osob (zaměstnanců i OSVČ) se  nebude snižovat o jimi odvedené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Základ daně zaměstnanců se zvyšuje o pojistné, které je povinen hradit zaměstnavatel, a to včetně povinného zahraničního pojištění stejného druhu.

Novela s účinností od roku 2008 zrušuje ustanovení upravující minimální základ daně, společné zdanění manželů, daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období, zdanění příjmů ze zahraničí v samostatném základu daně

Novelou je zavedena jediná sazba daně příjmů fyzických osob, a to 15 % pro rok 2008 a 12,5 % pro rok 2009 a následující. Stejné sazby se uplatní i u daně vybírané srážkou.

Sleva na dani pro poplatníka bude činit 24 840 Kč pro rok 2008 a 16 560 Kč pro rok 2009 a následující. Nově budou tuto slevu  moci uplatnit i starobní důchodci. Daňoví nerezidenti mohou tuto slevu uplatnit, pouze pokud v daném roce 90 % všech jejich příjmů činí příjmy ze zdrojů v ČR. Novela mění i hodnoty dalších slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované dítě.

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Novela zpřísňuje podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Doposud byly příjmy z prodeje veškerých cenných papírů nezahrnutých v obchodním majetku poplatníka osvobozeny, pokud k prodeji došlo po více jak 6 měsících od jejich nabytí. Nově se toto osvobození týká pouze příjmů z prodeje investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování podle zvláštního předpisu (např. u akcií jsou osvobozeny pouze příjmy z prodeje akcií veřejně obchodovaných na kapitálovém trhu). Toto osvobození mohou uplatnit pouze osoby,  jejichž celkový podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem   5 %. V ostatních případech se osvobození uplatní pokud mezi nabytím a převodem uplyne nejméně 5 let.

Pro cenné papíry nabyté do konce roku 2007 platí stávající znění ZDP, tj. osvobození po 6 měsících od nabytí.

Další změny osvobození příjmů

Novelou dochází ke zrušení osvobození úrokových příjmů z hypotéčních zástavních listů a omezení osvobození hodnoty přechodného ubytování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci, nejde-li o ubytování na pracovní cestě, na částku maximálně 3 500 Kč měsíčně.

Mění se způsob stanovení částek osvobozených od daně u zaměstnance, které hradí zaměstnavatel na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění zaměstnance. Nově bude osvobozen úhrn příspěvků a pojistného maximálně do 24 000 Kč ročně.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×