Úvod » Novinky a publikace » Článek

Chystaná novela zákona o dani z přidané hodnoty

Nejvýznamnější změnou v zákoně o DPH je pravděpodobně změna snížené sazby daně z 5 % na 9 %. Není navrženo žádné přechodné ustanovení, které by omezovalo případné předzásobení nebo zaplacení záloh ještě v období před zvýšením sazby.

Novinkou by dle návrhu mělo být zavedení nové editační povinnosti správce daně týkající se závazného posouzení sazby daně. Povinnost vydat příslušné rozhodnutí bude mít správce daně do 30 dnů od podání žádosti. Pokud rozhodnutí nebude v této lhůtě vydáno, bude se žádost, včetně navržené sazby, považovat za schválenou.

Změna se chystá i ve způsobu podání přiznání. Plátci, jejichž zdaňovací období je ze zákona měsíční, budou mít povinnost předkládat přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení elektronicky. Jestliže plátce předloží přiznání k DPH na tiskopisu v listinné podobě, bude se přiznání považovat za nepodané.

K závažným změnám dochází také ve stavebnictví. Snížená sazba daně se bude uplatňovat při výstavbě, rekonstrukcích, opravách a převodech staveb pro sociální bydlení. U ostatních staveb se snížená sazba uplatní pouze v případě oprav a rekonstrukcí bytových a rodinných domů a bytů.

Všechna nově navržená ustanovení by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2008, kromě částí týkajících se předkládání daňových přiznání elektronickou cestou, jejichž účinnost je plánována od 1. ledna 2010.

Kromě uvedených změn je dále v Poslanecké sněmovně k projednání návrh skupiny poslanců, dle kterého by mělo být palivové dřevo přeřazeno ze základní do snížené sazby daně.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×