Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nejnovější rozhodnutí ESD

Dne 15. března rozhodl Evropský soudní dvůr (ESD) ve věci C?35/05 Reemtsma. Rozhodnutí se týkalo žádosti o vrácení daně v jiném členském státě podle Osmé směrnice (resp. § 82 zákona o DPH). Z rozhodnutí ESD vyplývají obecné zásady, které pro vracení daně platí a jejichž znalost je proto důležitá jak pro českého plátce, který žádá o vrácení daně v jiném členském státě, tak pro osobu povinnou k dani z jiného členského státu, která žádá o vrácení daně v České republice. Povinností správce daně je vrátit pouze daň, která byla dodavatelem přiznána v souladu s zákonem o DPH. Daň, kterou bylo předmětné plnění zatíženo omylem, pochybením či neznalostí dodavatele, se nevrací. O vrácení takto přiznané daně může požádat pouze dodavatel. Ve výjimečných případech, kdy je vrácení daně dodavateli nepřiměřeně náročné či nemožné, musí nicméně členské státy vytvořit nástroje k tomu, aby daň mohla být vrácena přímo příjemci plnění.

Copyright © 2000 – 2018, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch