Úvod » Novinky a publikace » Článek

Recast Šesté směrnice

Dne 1.1.2007 vstoupila v účinnost nová směrnice Rady EU [1] (dále jen „Recast“), která upravuje společný systém daně z přidané hodnoty ve všech členských státech a která nahrazuje Šestou směrnici [2].

Důvodem vydání Recastu byly četné novely Šesté směrnice, v jejichž důsledku se směrnice stala zcela nepřehlednou, nesystematicky členěnou a lze říci, že mnohdy i nesrozumitelnou. Recastem dochází k zcela novému uspořádání a struktuře ustanovení Šesté směrnice, aniž by však došlo k podstatným věcným změnám. Ještě před datem své účinnosti byl Recast novelizován Směrnicí Rady č. 2006/138/ES uveřejněné v Úředním věstníku EU v částce L 384 dne 29.12.2006, aby byla o dva roky prodloužena doba použitelnosti několika jeho ustanovení týkajících se stanovení místa plnění elektronicky poskytovaných služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání, která měla  původně skončit v roce 2006.

Poznámky 

[1] Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty  zveřejněná v Úředním věstníku EU v částce L 347 dne 11.12.2006,

[2] Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o sladění zákonů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (77/388/EHS)

Copyright © 2000 – 2019, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×