Úvod » Novinky a publikace » Článek

Ústavní soud zrušil část zákoníku práce

Dne 11.3.2008 vynesl Ústavní soud dlouho očekávané rozhodnutí o ústavních stížnostech, kterými byl napaden nový zákoník práce již krátce po svém přijetí. Nález sp.zn. Pl. ÚS 83/06 zasahuje i koncepční pojetí kodexu.

Ústavní soud zrušil celkem 11 ustanovení. Jde o podstatnou část ust. § 2 odst. 1, omezující princip smluvní volnosti účastníků pracovněprávních vztahů. Další koncepční změnu přináší zrušení § 4, který připouštěl použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy jen ve výslovně stanovených případech; Ústavní soud zdůraznil, že občanský zákoník je obecným soukromoprávním předpisem subsidiárně platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím, takže pokud tyto odvětvové předpisy neupravují určitou otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava. Naproti tomu Ústavní soud odmítl podpůrné použití §§ 48 a 49 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy, a to z důvodů možného zneužívání, např. odstupování od pracovní smlouvy namísto aplikace výpovědních důvodů. Významně nález zasáhl do dosavadní úpravy týkající se odborových organizací, jejich působnosti a vztahu k radám zaměstnanců. Ústavní soud připustil, že u zaměstnavatele mohou vedle sebe působit odborová organizace, rada zaměstnanců i zástupce pro oblast BOZP. Byly zrušeny široké kontrolní i výkonné pravomoci zakotvené v ust. § 321 odst. 2 až 4 a § 322 odst. 2 a 3, jako např. právo zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Obnovuje se možnost vydávat vnitřní předpisy i u zaměstnavatele, u něhož působí odborová organizace. Účinnost těchto změn nastává dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tedy 14.4.2008.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×