Úvod » Novinky a publikace » Článek

Ochrana spotřebitele, reklama, hospodářská soutěž

Zákonem č. 36/2008 Sb. bylo s účinností od 12. 2. 2008 novelizováno několika předpisů z uvedené oblasti s cílem zvýšit ochranu spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami a současně i posílit korektnost hospodářské soutěže; jedná se o implementaci Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Jde především o tyto předpisy:

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zn.p.p.:

Do nově formulovaného ust. § 4 byl zakotven všeobecný zákaz užívání nekalých obchodních praktik; vztahuje se tedy na všechny subjekty působící na vnitřním trhu včetně např. poskytovatelů finančních služeb, pojištění apod. Současně je nutno ho aplikovat nejen na vlastní prodej zboží či poskytnutí služby, ale i jejich nabízení, tzn. i reklamu; doplněním ust. § 1 odst. 3 byla v tomto směru významně rozšířena působnost celého zákona.

Za nekalou obchodní praktiku je nutno obecně považovat takové jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Přitom běžného spotřebitele je ve smyslu citované směrnice nutno chápat jako průměrně rozumnou a opatrnou osobu; jedná-li se však o spotřebitele zvlášť ovlivnitelného např. z důvodu věku, je nutno nekalost praktik posuzovat z hlediska průměrného příslušníka takovéto skupiny.

Kromě obecného vymezení nekalých obchodních praktik pak ust. §§ 5 a 5a definují jejich hlavní formy, což jsou klamavé a agresívní obchodní praktiky. V přílohách zákona je obsažen výčet forem obchodního jednání, která jsou považována za klamavé či agresívní praktiky vždy.

Nově jsou upraveny správní delikty v této oblasti; dochází k větší diferenciaci horních sazeb pokut (vesměs jejich snížení oproti dosavadní převažující sazbě do 50-ti mil.Kč) v závislosti na závažnosti spáchaného deliktu.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zn.p.p.

Dosavadní termín „klamavá reklama“ se nahrazuje obecnějším „reklama, která je nekalou obchodní praktikou“. V důsledku toho se posuzování klamavosti reklamy podřizuje kriteriím těchto praktik vymezeným v zákoně o ochraně spotřebitele. Významným zpřísněním dosavadní úpravy je prodloužení lhůty pro uchovávání ukázek reklamy z 12-ti měsíců na 5 let od posledního šíření (§ 7a odst. 1).

Obchodní zákoník

Jde o doplnění a upřesnění podmínek přípustnosti srovnávací reklamy mj. ve vazbě na klamavé obchodní praktiky v ust. § 50a odst. 2.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×