Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novela exekučního řádu

Pod č. 347/2007 Sb. byla publikována novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve zn.p.p., účinná od 1.1.2008. Hlavním záměrem bylo zefektivnění dohledu nad exekutory a v důsledku toho pak zkvalitnění jejich činnosti; novela však současně opět zhoršuje postavení věřitelů v souvislosti s úhradou nákladů exekuce.

Tyto náklady, tzn. odměna exekutora, jeho hotové výdaje a další, získávají při rozvrhu rozdělované podstaty povahu pohledávek prvé skupiny a uspokojují se tedy přednostně, to znamená i před samotnou pohledávkou oprávněného, pro jejíž úhradu je exekuce vedena. Změna je zakotvena v doplněném druhém odstavci ust. § 68 exekučního řádu pro exekuce prodejem nemovitých věcí, resp. ust. § 70 pro exekuci prodejem podniku. Dále bylo doplněno ust. § 89 v tom smyslu, že v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí oprávněný exekutorovi paušálně určené či účelně vynaložené výdaje. Vzhledem k tomu, že zákon č.347/2007 Sb. neobsahuje k těmto změnám přechodná ustanovení, je nová úprava aplikována i na exekuční řízení zahájená před účinností novely.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×