Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novela živnostenského zákona

Dne 19.5.2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; tento zákon nabyl účinnosti dne 1.8.2006.

Cílem novely je zjednodušení postupů při registraci podnikatele v oblasti živnostenského podnikání; tohoto zjednodušení má být dosaženo snížením počtu úkonů a návštěv, které je podnikatel povinen v souvislosti se zahájením podnikání činit. Zákon zároveň soustřeďuje některé úkony, které musel podnikatel dosud činit odděleně, do jednoho místa.

Živnostenský rejstřík je nově zákonem prohlášen za informační systém veřejné správy. Jeho správcem je Živnostenský úřad České republiky a jeho provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady, a to v rozsahu, který stanoví zákon.

Podstatnou změnou, kterou novela přinesla, je úprava, podle které fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo se žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu zároveň

  • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
  • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
  • podat přihlášku k důchodovému a k nemocenskému pojištění,
  • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení a podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu

  • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení a
  • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Podnikatel nadále není povinen předkládat živnostenskému úřadu doklady, které osvědčují skutečnosti veřejně známé. Jedná se např. o potvrzení o tom, že podnikatel-fyzická osoba nemá evidovány daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebudou-li tato potvrzení podnikatelem doložena, ověří živnostenský úřad danou skutečnost sám u příslušného orgánu státní správy nebo v příslušném informačním systému veřejné správy. Živnostenský úřad si rovněž může sám vyžádat výpis z Rejstříku trestů; novela umožňuje vyžádání i předávání uvedených údajů i v elektronické podobě, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Další zjednodušení se týká prokazování právního důvodu pro užívání prostor, ve kterých má podnikatel místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo právnická osoba sídlo, nebo v nichž je umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby. K doložení právního důvodu pro užívání prostor nově postačuje písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí. Je-li však ohlašovaná adresa sídla právnické osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, takové prohlášení vůbec není třeba dokládat.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×