Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novinky z energetického týmu KŠB

KŠB úspěšně zastupovala společnosti CARTHAMUS a.s. v rámci správního řízení o povolení provozu biomasové teplárny CARTHAMUS a.s. situované v Českém Krumlově – Domoradicích/Přísečné.

Nabytím právní moci vydaného rozhodnutí bylo završeno několikaleté úsilí, kdy povolení provozu vydávaná dle zákona o ochraně ovzduší byla rozporována dalšími účastníky příslušných řízení a rušena na základě podávaných správních žalob; obdobně se podařilo dosáhnout vydání povolení provozu BIOENERGO s.r.o. Poskytovaná právní poradenství zahrnovala nejen samotné zastupování ve správních a soudních řízeních, ale také právní podporu v rámci řízení EIA a mediační podporu při jednání s účastníky daných řízení.

KŠB také úspěšně zastupovala společnost AL Wireless a.s. při sjednání Dohody o narovnání se společností ALCOMA a.s. týkající se vypořádání dlouhodobého obchodního sporu mezi oběma stranami. Uzavřená dohoda umožnila mimosoudní vyřešení existujícího sporu a představuje základ pro další rozvoj spolupráce stran dohody. KŠB v tomto navázala na řadu předchozích úspěšných právních zastoupení, v nichž využila své mediační schopnosti, jako v případě dohody o spolupráci mezi CARTHAMUS a.s. a obcí Přísečnou (týkající se podmínek provozu biomasové teplárny CARTHAMUS a.s. v katastru obce Přísečná), sadu dohod uzavřených mezi BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o., a SEA CZ, a.s. (o mimosoudním vypořádání reklamací vznesených v rámci výstavby biomasové teplárny BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o.) či dohodu o narovnání mezi PREOL, a.s. a BAK stavební společnost, a.s. (týkající se dokončení výstavby zařízení na extruzi řepkových šrotů PREOL, a.s.).

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×