Úvod » Novinky a publikace » Článek

GFŘ VYMEZILO POKYNEM PRAVIDLA PRO PROMÍJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

Ve snaze sjednotit rozhodování o nově umožněných žádostech o individuální prominutí příslušenství daně, vymezuje GFŘ pokynem D-21 skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat důvody, pro které je dle zákonné úpravy možné prominout příslušenství daně. Od 1. 1. 2015 mají poplatníci možnost požádat správce daně o prominutí penále a úroků z prodlení. Prominout penále však lze jen v případech, kdy bylo penále oznámeno platebním výměrem počínaje 1. 1. 2015. Obdobně mohou být prominuty pouze ty úroky z prodlení, které vznikly od 1. 1. 2015.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×