Úvod » Novinky a publikace » Článek

LEPŠÍ PROVÁZANOST ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ S OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Pod číslem 23/2015 Sb. vstoupila 5. 2. 2015 v platnost novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí revidující a zpřesňující některá ustanovení zákona k docílení většího souladu a provázanosti s novým občanským zákoníkem. Novela zpřesňuje vymezení předmětu daně z pozemků, ze staveb a z jednotek (bytů). V té souvislosti u jednotek zavádí pojem „zdanitelné jednotky“ (jedná se o nově dokončenou či užívanou jednotku). Dále pro účely zákona novela upřesňuje vymezení stavebního pozemku, jímž se bude rozumět pozemek určený k zastavění, na němž se dosud nenachází žádná zdanitelná stavba. Novela také narovnává podmínky pro přiznání osvobození od daně z pozemků v případech, kdy je osvobození vázáno na zastavění pozemku stavbou podle stavebního zákona užívanou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem speciálního stavebního úřadu k veřejné dopravě. Dochází i ke sjednocení terminologie zákona s terminologií daňového řádu (např. vyměření daně je nahrazeno stanovením daně a další změny nastávají i u označení zdaňovacího období či pokuty za opožděné tvrzení daně).

Poplatníci se musí pro správné plnění daňových povinností za období 2016 seznámit zejména s upraveným vymezením předmětu daně a novou terminologií. Nová úprava by nicméně neměla znamenat zvýšení administrativní zátěže související s výpočtem a placením daně.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×