Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ AKTUALIZACE02

Od 1. 4. 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) podávat u živnostenských úřadů žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně. Nejedná se však o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, nýbrž o státní podporu ve formě dotace s přísnějším režimem. Níže uvádíme stručný přehled podmínek pro získání této formy pomoci.

Dne 26. března 2020 přijala vláda usnesení č. 311, kterým vzala na vědomí tzv. program Ošetřovné pro OSVČ (plným názvem Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ). Realizací tohoto programu bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“). K přijímání žádostí o „dotaci na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné“ byly pověřeny živnostenské úřady.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ošetřovné pro OSVČ není zdaleka totéž jako ošetřovné pro zaměstnance.

V případě zaměstnanců se jedná o dávku nemocenského pojištění vyplácenou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve spojení se zbrusu novým zákonem č. 133/2020, o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Naopak v případě OSVČ se jedná o veřejnou podporu ve formě dotace poskytovanou podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Právě na základě tohoto zákona je realizován program „Ošetřovné pro OSVČ“.

MPO sice uvádí, že „ošetřovné“ poskytované prostřednictvím tohoto programu splňuje podmínky veřejné podpory malého rozsahu dle Nařízení EU de minimis, a proto se ji chystá zapisovat do Centrálního registru podpor malého rozsahu („Registr de minimis“). Nicméně vzhledem k tomu, že se Česká republika nachází v režimu, který lze posoudit jako mimořádnou událost ve smyslu čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, a smyslem „ošetřovného“ je v tomto případě sanovat dopad, který má uzavření škol na OSVČ, jeví se tento postup jako zbytečný, neboť podpora tohoto druhu by mohla být považována automaticky za podporu slučitelnou s vnitřním trhem, a tudíž dovolenou. Tento přístup by navíc zamezil problémům s čerpáním „ošetřovného“ u OSVČ, které již podporu de minimis vyčerpaly.

Program Ošetřovné pro OSVČ zdůrazňuje, že podpora formou dotace je určena pro osobu samostatně výdělečně činnou, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla finanční újmu, protože pečovala o dítě či osobu zdravotně postiženou, a proto nemohla podnikat. Účelem dotace je tedy kompenzace ztráty osobě samostatně výdělečné činné z nemožnosti podnikat, která pečuje o:

  • dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu i jiné dětské zařízení uzavřené z důvodu šíření infekce COVID-19, pokud na stejné děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba;
  • nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19;
  • osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Není přitom umožněno, aby v případě více dětí ve stejné domácnosti čerpal podporu na jedno dítě jeden rodič a na jiné dítě (jiné děti) druhý rodič. Příjemce podpory musí být při podání žádosti a rovněž po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost. Dále musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě. Musí splňovat definici malého nebo středního podniku podle unijního nařízení o blokových výjimkách a rovněž i podmínku bezdlužnosti – tedy nesmí mít nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a dalším vyjmenovaným institucím (jako např. Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a dalším), ale ani vůči poskytovatelům jiné podpory (konkrétně z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie). Všechny tyto skutečnosti prokazuje příjemce čestným prohlášením. To však není všechno.

Příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni žádosti soud na její majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, bylo rozhodnuto o jejím úpadku, soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jejího majetku, je v likvidaci, podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení nebo je podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

Některé ze stanovených podmínek jsou s ohledem na specifický účel podpory přinejmenším diskutabilní a zasloužily by si přehodnocení. Kupříkladu OSVČ vedoucí spory s poskytovateli podpor či OSVČ v insolvenci jsou bezesporu postiženy uzavřením škol přinejmenším stejně jako OSVČ, které se v takové situaci nenacházejí. Na zaměstnance žádající o ošetřovné přitom takové podmínky kladeny nejsou.

O poskytnutí podpory bude moci žadatel požádat prostřednictvím formuláře zveřejněného ZDE. Žádost včetně všech požadovaných příloh podá u kteréhokoli živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou anebo v nezbytných případech osobním doručením (po předchozí domluvě) kterémukoli obecnímu živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad, u kterého byla žádost podána, ji neprodleně postoupí MPO. To provede hodnocení žádosti a případně si vyžádá další podklady. V případě schválení podpory vydá rozhodnutí, jehož součástí budou i závazné Podmínky poskytnutí dotace, včetně sankcí za jejich nedodržení.

Podpora pak bude poskytována ve formě dotace ve výši 424 Kč/den. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc a bude vyplácena ex post na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti. Nároky na tuto podporu vznikají jen v době platnosti mimořádných opatření při epidemii, která se týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách, jejichž uzavření je důvodem vzniku nároku na ošetřovné. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období v rámci tohoto programu, což dle MPO znamená, že žádost je platná pro jeden kalendářní měsíc a v případě zájmu o dotaci v dalším kalendářním měsíci je nutné opakované podání žádosti. 

S ohledem na formu poskytnutí této podpory je důležité zmínit, že na dotaci z programu „Ošetřovné pro OSVČ“ není právní nárok (ve srovnání se zaměstnanci, kteří nárok na ošetřovné při splnění podmínek mají). Specifikem dotačního charakteru podpory rovněž je, že pokud bude žadatel úspěšný a dotaci obdrží, bude povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a do 2 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům provedení kontroly příslušné dokumentace. Další povinnosti příjemce dotace mohou být stanoveny v závazných Podmínkách poskytnutí dotace.

Podle zákona o daních z příjmů je přijaté "ošetřovné" díky zvolené formě zdanitelným příjmem OSVČ. Důvodem je, že "ošetřovné" OSVČ má podobu dotace, a nikoliv dávky ze sociálního pojištění, jako je tomu v případě zaměstnanců. Součástí zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, je však zvláštní ustanovení, díky kterému je příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ od daně z příjmů osvobozen.