Zákon o odložení splatnosti úvěrů byl schválen a je účinný AKTUALIZACE01

Senát na své schůzi dne 16. 4. 2020 schválil návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který umožňuje úvěrovaným osobám odložit splátky úvěrů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 17. 4. 2020 jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů pod č. 177/2000.

Senát na své schůzi konané dne 16. 4. 2020 schválil návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „Zákon o odložení splatnosti úvěrů“ nebo „Zákon“), a to ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Prezident ten samý den Zákon podepsal a ten se stal účinným zveřejněním ve Sbírce zákonů dne 17. 4. 2020. Parametry Zákona Vám představujeme níže. 

Působnost

Zákon se použije na:

 • spotřebitelské i podnikatelské úvěry;
 • běžné (neúčelové) i hypoteční úvěry;
 • úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020 (v případě hypotečních úvěrů postačí, že takový úvěr byl sjednán před 26. březnem 2020, přičemž před uvedeným datem nemuselo dojít k jeho čerpání).

Zákon se nepoužije na:

 • úvěry, u kterých byli úvěrovaní k 26. březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů;
 • úvěry poskytnuté penzijním společnostem a bankám, pojišťovnám, investičním společnostem atd. (osobám regulovaným podle zákona upravujícího doplňkový dohled ve finančních konglomerátech);
 • úvěry, jejichž účelem je obchod s investičním nástrojem a úvěry ve formě investičního nástroje (např. dluhopisy);
 • úvěry ve formě úvěrového rámce, který lze opakovaně čerpat (kontokorent, kreditní karta, jiné druhy revolvingových úvěrů); a
 • některé další druhy úvěrů (např. odložená platba, pokud odložení není zpoplatněno (faktura), finanční záruka, apod.).

Ochranná doba

 • Ochranná doba je název pro dobu, po kterou budou trvat práva a povinnosti založené Zákonem (tedy především doba, po kterou úvěrovaní nebudou muset splácet splátky úvěru).
 • Využití ochranné doby musí úvěrovaný oznámit věřiteli, přičemž věřitel musí umožnit poskytnutí takového oznámení i dálkovým způsobem. Oznámení musí obsahovat identifikaci úvěrovaného, prohlášení, že úvěrovaný má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, a identifikaci úvěru, kterého se oznámení týká. Pokud by v oznámení chyběla identifikace úvěru, vztahovalo by se na všechny úvěry úvěrovaného u daného věřitele. Přijetí oznámení věřitel úvěrovanému potvrdí a do 30 dnů od přijetí oznámení úvěrovanému poskytne aktualizovanou informaci o výši, počtu a četnosti plateb, které má úvěrovaný provést po skončení ochranné doby.
 • Ochranná doba začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni, v němž věřiteli došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochranné doby, a bude trvat do 31. října 2020. Úvěrovaný bude mít rovněž možnost vybrat si zkrácenou ochrannou dobu, která by trvala pouze do 31. července 2020.
 • Pokud úvěrovaný využije ochranné doby, jeho povinnost platit splátky úvěru (jistiny i úroku) bude odložena na dobu po skončení ochranné doby. Úvěrované právnické osoby by nicméně i v ochranné době stále musely platit splátky úroku (ale nikoli jistiny).
 • Věřitel bude mít po dobu trvání ochranné doby právo na úrok ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 %, pokud nebyl sjednán úrok nižší. Uvedené omezení smluvního úroku neplatí pro úvěrované podnikatele. Jejich úvěry tak budou i v ochranné době úročeny sjednaným smluvním úrokem.
 • Jiné průběžné platby spojené s úvěrem (různé poplatky) po dobu ochranné doby nenabíhají. To neplatí pro průběžné platby spojené s úvěrem právnických osob.
 • Fyzické osoby proto po dobu trvání ochranné doby neplatí na úvěr nic. Právnické osoby naopak po dobu trvání ochranné doby budou nadále platit sjednaný úrok, ale nikoli jistinu.
 • V případě plnění úvěru ve splátkách bude úrok za ochrannou dobu splacen tak, aby nedošlo ke zvýšení výše jednotlivých splátek, tj. dojde k odpovídajícímu prodloužení doby splatnosti.
 • O délku ochranné doby se prodlouží doba trvání zajištění úvěru.
 • O délku ochranné doby se prodlouží období, pro které byla sjednána pevná zápůjční úroková sazba.
 • Využití ochranné doby nebude mít vliv na budoucí posuzování úvěruschopnosti (rizikovosti) úvěrovaného.
 • Ochranná doba musí být poskytnuta zdarma.
 • Právnické osoby, které využijí ochranné doby, se po dobu trvání ochranné doby budou muset zdržet nakládání s majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení věřitele, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Důsledky prodlení úvěrovaného

 • Současně platí, že od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po nabytí účinnosti Zákona (tj. pravděpodobně od 1. května 2020) do 31. října 2020 věřiteli nebude vznikat právo na jakékoliv platby sjednané nebo stanovené pro případ prodlení úvěrovaného. To znovu neplatí pro prodlení úvěrovaných právnických osob.
 • Uvedené pravidlo bude platit bez ohledu na to, zda úvěrovaný oznámí využití ochranné doby.