Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.

Zákon o kompenzačním bonusu ve své finální podobě byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2020 Sb. dne 14. 4. a nabyl účinnosti o den později, tedy 15. 4. 2020. O pravidlech pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ, která zákon obsahuje, jsme Vás informovali v našem předcházejícím článku.

Již od 10. 4. 2020 mohou OSVČ aktivně žádat o kompenzační bonus prostřednictvím formulářů, keré na svých webových stránkcách pod tímto odkazem zveřejnila Finanční správa. Pod stejným odkazem je také možné nalézt pokyny, jak žádost vyplnit a e-mailové adresy správců bonusů, kam mohou OSVČ své žádosti posílat v případě, že se rozhodnou podat žádost e-mailem. Jelikož však byl zákon publikován ve Sbírce teprve 14. 4. 2020, žádosti, které správci bonusů obdrželi před tímto datem, zatím nebyly proplaceny. K jejich vyřízení dojde až v následujících dnech.

Formulář žádosti není nijak komplikovaný. OSVČ může žádost vyplnit přímo ve webové aplikaci, která obsahuje také průvodce jednotlivými kolonkami. Alternativou je také interaktivní formulář nebo vyplnění dokumentu ručně v listinné podobě. Přitom je však potřeba nezapomenout přiložit k žádosti podepsané čestné prohlášení. Žádost lze doručit správci bonusu jednou z následujících forem:

  • vlastní datovou schránkou OSVČ,
  • poštou, kdy musí být přiložen originál podepsané žádosti,
  • e-mailem - přitom vlastnoručně podepsané dokumenty stačí naskenovat nebo vyfotit tak, aby informace byly čitelné, přiložit je k e-mailu a zaslat správci bonusu na e-mailovou adresu zveřejněnou na webu Finanční správy zde,

datovou schránkou jiného subjektu (např. prostřednictvím účetní, daňového poradce apod.) - v tomto případě je nezbytné, aby zasílané kopie žádosti a čestného prohlášení byly žadatelem vlastnoručně podepsány.