Program COVID Praha se spustí 20. dubna 2020. Nezaváhejte!

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. („ČMZRB“) a Hlavním městem Praha připravují další program podpory. Tentokrát se program s názvem COVID Praha bude týkat osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“) a malých a středních podnikatelů („MSP“) postižených opatřeními proti šíření koronaviru, kteří vyvíjí své podnikatelské aktivity na území Hlavního města Prahy. Tyto osoby byly totiž vyloučeny z předchozího programu COVID II.

Cílem programu COVID Praha je usnadnit přístup k provoznímu financování OSVČ a MSP, jejichž ekonomické aktivity na území Prahy jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Za tímto účelem je možné požádat o podporu ve formě bankovní záruky ČMZRB za provozní úvěr komerční banky a ve formě finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru.

Termín vyhlášení výzvy v rámci programu COVID Praha se předpokládá dne 20.4.2020 a příjem žádostí dne 21. dubna 2020. Bližší informace budou zveřejněna na webových stránkách ČMZRB. Vzhledem k tomu, že v obdobných programe podpory COVID I a COVID II byl zájem žadatelů tak velký, že příjem žádostí musel být po pár hodinách pozastaven pro přečerpání limitu, je třeba i v rámci programu COVID Praha jednat rychle a neotálet. V programu by mělo být alokováno celkem 600 milionů korun z pražského operačního programu Praha - pól růstu.

Přesné parametry programu COVID Praha budou v pondělí 20.4.2020. Prozatím lze na webových stránkách Hlavního města Prahy nalézt informaci, že ČMZRB bude zaručovat úvěry od 10 tis. Kč až do 15 mil. Kč. Poskytovaná záruka ČMZRB může krýt až 80 % jistiny komerčního úvěru. Úvěr u komerční banky nebude bezúročný, ČMZRB však poskytne na úhradu úroků zaručovaného úvěru finanční příspěvek, a to až do výše 1 mil. Kč. Záruku i finanční příspěvek bude ČMZRB poskytovat na dobu nejdéle 3 let. 

OSVČ a MPS budou moct z programu COVID Praha financovat jejich provozní náklady, tzn. náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhrady dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek, pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku. Na úhradu nákladů, které nejsou programem COVID Praha podporovány, nebude možné úvěr získat. V tomto smyslu není možné program využít na zaplacení splátek dříve poskytnutého úvěru či leasingu, na zakoupení nového stroje, technologie, nemovitosti či pohledávky za společníky. Není rovněž určen pro ty OSVČ a MSP, kteří nemuseli omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci.

Dle informací uvedených na webových stránkách Hlavního města Prahy bude postup v rámci programu COVID Praha následující:

 1. Žádost o úvěr u běžné komerční banky.
  • OSVČ a MSP se musí nejprve obrátit na některou ze spolupracujících komerčních bank, kterou požádá o provozní úvěr s tím, že má zájem využít podporu ČMZRB v rámci COVID Praha.
 2. Vyplnění formulářů ČMZRB.
  • Dříve než bude mít OSVČ a MSP předschválený úvěr u komerční banky, vyplní formulář o poskytnutí záruky u ČMZRB.
 3. Vyhodnocení žádosti o úvěr u běžné komerční banky.
 4. Podání žádosti o záruku u ČMZRB.
  • S vyplněným formulářem žádosti včetně všech příloh se následně OSVČ a MSP obrátí na ČMZRB. Žádost budou přijímány prostřednictvím E-Podatelny.
 5. Vyřízení záruky u ČMRZB.
  • Záruka u ČMZRB by měla být vyřízena během několika pracovních dnů, avšak délka procesu se bude odvíjet od úplnosti a kvality dodaných podkladů od OSVČ a MPS.
  • Následně OSVČ a MPS podepíše smlouvu o záruce a převezme záruční listinu.
 6. Podpis úvěrové smlouvy u běžné komerční banky.
 7. Proplacení úroků – výplata finančního příspěvku ČMZRB.
 8. Informování ČMRZB o realizaci projektu.

Zveřejnění bližších podmínek programu se očekává v pondělí 20.4.2020.