Program "záruka COVID plus" pro velké firmy

14. duben 2020  |  Firmy

Ministerstvo financí (MF) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravuje program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců - záruka COVID plus. Níže uvádíme základní parametry o jejichž doplnění a zpřesnění vás budeme dále informovat formou aktualizace tohoto příspěvku.

Podpora by se měla poskytovat analogicky k programu COVID II (podpora pro OSVČ a malé a střední podniky) formou záruk, které ale budou tentokrát určeny pro velké firmy. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Za tímto účelem MF již v rámci schválené novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 navýšilo pojistnou kapacitu EGAP na 330 mld. Kč. MF dále ve spolupráci s MPO coby gestorem finalizuje novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Kdo může žádat?

Společnosti jejichž podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží za rok 2019 musí činit minimálně 25 % a které mají více jak 250 zaměstnanců. Výrobce, tj. subdodavatel pro jiného vývozce se prokazuje podílem exportu nepřímo prostřednictvím podílu exportu vývozce.

Za jaké typy úvěrů a na jak dlouho by se měla záruka poskytovat?

EGAP poskytne nově i záruky úvěrů na provoz a investice. Vývozce nebude muset nijak dokládat použití pracovního kapitálu pro návazné exportní objednávky. Záruka se bude poskytovat maximálně na tři roky pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let na investiční úvěry.

Jak budou omezeny výše úvěrů či záruk?

Minimální částka zaručeného úvěru by měla začínat na 5.000.000 Kč, maximální pak 1.4 mld. Kč. Maximální hranice úvěru by pak měla být stanovena jako 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019.

EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %.

Je významné, co exportuji, jsou nějaká omezení?

Z programu záruk by měly být vyloučeny exporty služeb v oblasti cestovního ruchu, dopravy a přepravy, hazardních her.

Lze předpokládat nějaká další omezení?

Obdobné jako v případě programu COVID II, zejména tedy čestně prohlásí, že si žadatel není vědom, že by ke dni vyhlášení stavu nouze 12.3.2020 splňoval podmínky pro podání insolvenčního návrhu na sebe a že k tomuto datu nemá žádné nesplněné závazky vůči státu.

Bonita žadatele by měla být na základě podkladů od financující banky k 31.12.2019 ohodnocena ratingovým modelem EGAP nejhůře ratingem odpovídající stupni B, v odůvodněných případech bude umožněn i rating B- za podmínek sníženého krytí záruky.

Bude muset smlouva o úvěru implementovat nějaká specifická ustanovení a povinnosti?

Lze očekávat, že se bude jednat zejména o závazky k řádnému placení subdodavatelům (s tolerancí maximálně 10 % faktur do 21 dnů po splatnosti), řádné výplatě mezd, informování o zrušených exportních kontraktech či o penále a sankcích za jejich neplnění a dále pak omezení výplaty dividend.