Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu

Další podpora z dílny ministerstva financí a finanční správy se chystá pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Pro koho se podpora chystá, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku.

Dne 1. 4. 2020 byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh zákona o poskytnutí kompenzačního bonusu těm OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v důsledku krizových opatření souvisejících s šířením nákazy koronavirem. Už teď je však jisté, že obsah vládního návrhu bude předmětem intenzivní diskuse v Poslanecké sněmovně. Tento článek přináší orientační shrnutí parametrů obsažených ve stávajícím návrhu. Podmínky pro získání kompenzačního bonusu mohou být po projednání v Poslanecké sněmovně významně změněny, je tedy potřeba i nadále sledovat vývoj situace.

Pro koho je kompenzační bonus určen?

Kompenzační bonus může získat:

  • osoba samostatně výdělečně činná
  • jejíž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s krizovými opatřeními tak, že nemohla v důsledku těchto opatření svou činnost zcela nebo zčásti vykonávat
  • byla osobou samostatně výdělečně činnou i v roce 2019  
  • za období leden – březen 2020 zaznamenala pokles příjmů (obdržených hotovostně i bezhotovostně) alespoň o 10 % v porovnání s totožným obdobím roku 2019
  • dosáhla v roce 2019 příjmy v úhrnné výši nejméně 180 000 Kč (upozorňujeme, že se jedná o příjmy, nikoliv o zisk)
  • samostatnou výdělečnou činnost vykonává v roce 2020 jako hlavní, popřípadě jako činnost vedlejší, avšak pouze z důvodu nároku na invalidní důchod, starobní důchod, rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo péče o potřebnou osobu.

Pokud OSVČ zahájila činnost až v průběhu roku 2019, bude porovnávat své příjmy za leden – březen 2020 s příjmy, kterých dosáhla v prvních 3 měsících činnosti. Pokud tedy zahájila činnost například v prosinci 2019, zvolí pro porovnání příjmů období od prosince 2019 do února 2020.

Jestliže OSVČ nevykonávala činnost během celého roku 2019, minimální limit dosažených příjmů se stanoví jako 15 000 Kč za každý měsíc výkonu činnosti (místo výše uvedených 180 000 Kč).

Splnění všech výše uvedených podmínek OSVČ doloží svým čestným prohlášením.

Z hlediska naplnění základní podmínky, tedy že OSVČ nemohla svou činnost zcela nebo z významné části vykonávat v důsledku krizových opatření, mohou vyvstat určité otázky ohledně toho, jakým způsobem měly být tyto následky vyvolány. Zákon neobsahuje bližší vymezení této podmínky. Z důvodové zprávy a zejména z mediálních vyjádření lze podle našeho názoru dovodit, že OSVČ nemusela být postižena přímo, tedy uzavřením provozovny či zákazem provozování činnosti, ale i nepřímo, například v důsledku úbytku zákazníků či problémů na straně dodavatelů jako následku vládních opatření v souvislosti s šířením koronaviru. Negativní následek je testován výše popsaným porovnáním příjmů za rozhodné období.     

Finanční správa upozorňuje, že žadatel musí být v době podání žádosti osobou samostatně výdělečně činnou. Důvodem je, že kompenzační bonus má pomoci aktivním OSVČ překlenout negativní dopady do jejich podnikání. Pokud tedy OSVČ například v březnu přerušila svou činnost a je evidována na Úřadu práce, o kompenzační bonus požádat nemůže. Pomoc takovým osobám je řešena prostřednictvím jiných dávek.  

Jak vysoký kompenzační bonus lze získat a kdo jej vyplatí?

Kompenzační bonus vyplatí finanční úřad po obdržení žádosti. Vyplatí se jednorázově až do výše 25.000 Kč, tj. 500 Kč za každý den v období od 12. března do 30. dubna 2020, ve kterém OSVČ splnila všechny podmínky pro přiznání bonusu.

OSVČ tedy náleží 500 Kč za každý den v období od 12. března do 30. dubna 2020, ve kterém nemohla svou činnost zcela nebo z významné části vykonávat v důsledku krizových opatření. Pokud by tedy některý den činnost nemohla vykonávat z jiného důvodu, například protože výkon samostatné výdělečné činnosti přerušila, za tento den jí bonus ve výši 500 Kč nenáleží.

Další podmínkou je, že nárok na bonus 500 Kč vzniká pouze za příslušný den v tom měsíci, ve kterém daná osoba alespoň jeden den vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.   

Výhodou je, že kompenzační bonus vyplatí správce daně i v případě, že vůči OSVČ eviduje dluh (bonus se tedy nezapočítá na úhradu nedoplatku evidovaného u správce daně). Kompenzační bonus také nepodléhá exekuci. Bonus bude zaslán žadateli na jeho bankovní účet, který uvede v žádosti.

Je možné čerpat současně kompenzační bonus a „ošetřovné“ vyplácené OSVČ na základě jiného vládního opatření. Nelze však současně čerpat podporu v nezaměstnanosti.

Kdy bude možné o kompenzační bonus požádat?

Žádat o kompenzační bonus bude možné poté, co příslušný zákon nabude účinnosti, což by mělo nastat nejpozději 15. dubna 2020. Důležité je, že žádost je možné podat nejpozději 60 dnů po skončení bonusového období, což by mělo být do 29. června 2020.  

OSVČ budou podávat žádost u svého místně příslušného správce daně, a to stejným způsobem, jako se podává daňové přiznání (finanční správa preferuje elektronickou formu podání, ale lze i poštou nebo žádost osobně zanést na finanční úřad). Žádost by neměla mít speciální tiskopis, ale finanční správa přislíbila zveřejnit na svých webových stránkách nepovinný vzor.   

Co se stane, když OSVČ nesprávně vyhodnotí nárok na kompenzační bonus?

Jak je uvedeno výše, kompenzační bonus bude vyplácen na základě čestného prohlášení OSVČ. Finanční úřad ovšem může splnění zákonem daných podmínek následně ověřit. Pokud finanční úřad v rámci daňové kontroly vyhodnotí, že bonus byl vyplacen nesprávně, tj. OSVČ neměla nárok na jeho přiznání zcela nebo z části, bude povinná vrátit částku bonusu či jeho část a současně také uhradit penále (20 % z částky neoprávněně obdrženého bonusu) a úrok z prodlení (16, resp. 15 % p.a. z částky neoprávněně obdrženého bonusu po dobu, kdy s ním mohla disponovat). Je tedy důležité před podáním žádosti pečlivě posoudit naplnění všech podmínek.

O dalším průběhu ohledně podmínek pro poskytování kompenzačního bonusu Vás budeme nadále informovat na našem blogu.