Přehled zákazů a výjimek přijatých 23.3.2020

24. březen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Setem několika mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 byl zakázán maloobchodní prodej zboží a služeb, zakázána přítomnost veřejnosti ve vybraných provozovnách nebo vybraných časech, zakázán provoz některých provozoven, zakázán volný pohyb osob či omezena činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů. Podívejte se na jejich výčet, z nichž převážná většina platila již na základě předchozích krizových nebo mimořádných opatření.

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 se s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod. do dne 1. 4. 2020 do 6:00 zakazuje

I. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen

 1. potraviny
  • zakázán je prodej nebaleného pečiva, pokud není zajištěno, že v místě odběru nedochází ke shlukování osob a že je prodejní místo vybaveno pomůckami osobní hygieny;
  • podnikatelům provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem je nařízeno, aby poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice,
 2. pohonné hmoty,
 3. paliva,
 4. hygienické zboží, kosmetika a jiné drogistické zboží,
 5. lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 6. malá domácí zvířata,
 7. krmiva a další potřeby pro zvířata,
 8. brýle, kontaktní čočky a související zboží,
 9. noviny a časopisy,
 10. tabákové výrobky,
 11. služby prádelen a čistíren (zakázán je však provoz samoobslužných prádelen a čistíren),
 12. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 13. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 14. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 15. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 16. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 17. pokladní prodej jízdenek,
 18. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 19. pohřební služby,
 20. květinářství,
 21. provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýza ve stavebnictví,
 22. prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 23. servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 24. realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

pokud prodej uvedeného zboží a služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

II. provoz těchto provozů:

 1. provoz heren a kasín,
 2. provoz autoškol,
 3. provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 4. provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
 5. prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 6. prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

III. přítomnost veřejnosti v těchto provozovnách:

 1. stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží veřejnosti (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňské stravování); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb, který může probíhat bez časového omezení, např.
  • provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem, nebo
  • prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny,
 2. stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů;
 3. poskytovatelů služeb – vnitřní a venkovní sportoviště.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 se s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod. do dne 1. 4. 2020 do 6:00

I. zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobou (např. dobrovolnictví, sousedské výpomoci),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění:
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  • individuální duchovní péče a služby,
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  • veterinární péče,
 8. pobytu v přírodě nebo parcích,
 9. cest zpět a do místa svého bydliště,
 10. pohřbů.

II. nařizuje

 1. osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a) až j),
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně dostupných místech nanejvýš v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 se s účinností od 25. 3. 20320:

 1. zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 5 000 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou:
  • osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
  • osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
  • zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu, a
  • majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
 2. nařizuje všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 5 000 m2, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 se s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod. do dne 1. 4. 2020 do 6:00 nařizuje všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz spočívající v:

 1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“);
 2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
  • omezením či pozastavením příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu 1., pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců;
  • nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci;
  • příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace;
  • dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření, zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření;
  • výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.
 3. omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,
 4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
 5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).