Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví AKTUALIZACE03

20. březen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda v usnesení o vyhlášení nouzového stavu výslovně zakotvila, že dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena, což znamená, že nadále zůstávají v platnosti a je třeba je dodržovat. Dodržovat je třeba i veškerá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná a platná po vyhlášení nouzového stavu. Níže uvádíme jejich základní přehled. Aktuální stav k 19. březnu 2020.

A. Vydaná před vyhlášením nouzového stavu

1) Zákaz přímých letů z území regionů v Italské republice

Shrnutí: Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice s cestujícími na palubě letadla na všechny letiště na území České republiky se zakazuje let provádět.

2) Zákaz přímých letů z území Korejské republiky

Shrnutí: Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť z Korejské republiky s cestujícími na palubě letadla na všechny letiště na území České republiky se zakazuje tyto lety nadále provádět.

3) Zákaz vyvážet všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou

Shrnutí: Všem osobám, s výjimkou výrobců, se zakazuje vyvážet z území České republiky, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu, všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou (blíže specifikované v mimořádném opatření).

4) Zákaz prodeje všech osobních ochranných prostředků třídy FFP3 (respirátory)

Shrnutí: Všem osobám se zakazuje prodávat všechny osobní ochranné prostředky třídy FFP3 uváděné na trh jiným osobám, než jsou: (i) Česká republika a její organizační složky a (ii) osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

5) Povinná identifikace osoby po návratu k Italské republiky a určení povinné karantény této osobě

Shrnutí: Všem osobám s trvalým a přechodným pobytem v České republice nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo jinému praktickému lékaři.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob s trvalým a přechodným pobytem v České republice nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Opatření se netýká: (i) řidičů nákladní dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, (ii) řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky a (iii) pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

6) Povinná karanténa všem osobám, které se setkaly s osobou nakaženou koronavirem

Shrnutí: Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob, které byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem.

7) Povinná kontrola po návratu z oblastí s vysokým rizikem nákazy koronavirem

Shrnutí: Všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 3. 2020 (povinná karanténa po návratu z Italské republiky), které v posledních 14 dnech před příjezdem na území České republiky pobývaly na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění koronavirus, se nařizuje po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.

B. Vydaná po vyhlášení nouzového stavu

8) Omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče

Shrnutí: Poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařizuje, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle zákona o zdravotních službách na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVD-19.

9) Žádanky pro laboratorní vyšetření

Shrnutí: Opatření ukládá povinnost všem poskytovatelům zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků na vyšetření nového koronaviru a všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťujících vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru.

10) Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN

Shrnutí: Opatření ukládá povinnost poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče.

11) Zákaz přítomnosti ve vybraných maloobchodních prodejnách s výjimkou osob starších 65 let

Shrnutí: Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků, v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny, lékárny nebo výdejny zdravotnických prostředků nebo osob v obdobném poměru.

12) Zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních a osob v zařízeních sociálních služeb

Shrnutí: Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se nařizuje zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve který se poskytuje lůžková péče, v výjimkou: nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se nařizuje zákaz návštěv osob s výjimkou nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

13) Zákaz přijímat nové pacienty za účelem poskytován lázeňské péče

Shrnutí: Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

13) Nová nákupní doba pro seniory a zákaz přítomnosti ve vybraných maloobchodních prodejnách s výjimkou osob starších 65 let

Shrnutí: Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobné poměru.

14) Nařízení pro operátory veřejných mobilních a komunikačních sítí a banky

Shrnutí:

Podnikatelům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť (dále jen „operátoři“) se nařizuje předat Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanici (dále jen „příjemce“) výsledky zpracování provozně lokalizačních údajů souvisejících s provozem určeného telefonního čísla za stanovené období (dále souhrnně jen „údaje“) uživatele určeného mobilního telefonního čísla (dále jen „subjekt údajů“).

Bankám se nařizuje předat příjemci údaje o době a místě použití elektronického platebního prostředku osob (dále jen „údaje“), které se nacházely v oblasti vydefinované příjemcem na základě údajů získaných dle bodu I písm. a), případně výsledky zpracování těchto údajů.

Zpracování a předání údajů se nařizuje provést jen na vyžádání příjemce a jen pro určené mobilní telefonní číslo, přičemž příjemce je oprávněn údaje vyžádat jen pokud subjekt údajů je osobou nakaženou koronavirem SARS-CoV-2 a dále výslovně a jednoznačně potvrdí předem svůj souhlas se zpracováním údajů podle tohoto mimořádného opatření. Před vyslovením souhlasu musí být uživatel příjemcem zřetelně a jasně informován alespoň o tom, že: (1.) údaje nebo výsledky zpracování budou shora uvedenými subjekty předávány příjemci, který bude jejich správcem, (2.) výlučným účelem zpracování údajů je provedení epidemiologického trasování přenosu COVID-19 a k provedení identifikace rizikových skupin obyvatelstva až na úrovni jednotlivých uživatelů ohrožených COVID-19, (3.) operátorem budou zpracovány a předány provozně lokalizační údaje za dobu maximálně tří týdnů zpětně a v případě bank budou zpracovány a předány některé existující údaje o využití elektronického platebního prostředku, (4.) subjekt údajů je oprávněn vzít souhlas kdykoli zpět. Údaje lze uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu. Tato doba nesmí být nikdy delší než 6 hodin. Údaje, které nejsou v jednotlivých případech nadále nezbytné ke splnění účelu, se vymažou bezprostředně po ukončení doby zpracování, nejdéle však ve lhůtě dle předchozího odstavce.

15) Příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče

Shrnutí: Opatření nařizuje všem poskytovatelům akutní lůžkové péče vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, zajistit personální zabezpečení, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19 na lůžkách a stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení, a tato opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace.

16) Rozhodnutí a rozšíření anti-covid

Shrnutí: Opatření povoluje dodávat na trh přípravek Anti-COVID určený pro osobní hygienu pro dezinfekci rukou obsahující účinnou látku ethanol. Všem dotčený subjektům se ukládá, aby v intervalu 7 dnů předkládali Ministerstvu průmyslu a obchodu informace o výši produkce, struktuře a výši dodávek na trh přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou dodávaných na trh na základě tohoto rozhodnuté.