Trasování - povinnosti operátorů a bank

20. březen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda usnesením č. 250 ze dne 18. 3. 2020 schválila nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza COVID-19. Realizací postupu byl pověřen ministr zdravotnictví.

Dne 19. 3. 2020 vydal ministr zdravotnictví mimořádné opatření, kterým s účinností od 12:00 hod. téhož dne nařídil podnikatelům zajišťujícím veřejnou mobilní komunikační síť (tj. operátorům) předat Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanici (dále jen „příjemce“) výsledky zpracování provozně lokalizačních údajů souvisejících s provozem určeného telefonního čísla konkrétní osoby za stanovené období.

Současně nařídil bankám předat Ministerstvu zdravotnictví nebo pověřené krajské hygienické stanici (tj. příjemcům) údaje o době a místě použití elektronického platebního prostředku osob, které se nacházely v oblasti vydefinované příjemcem, a to na základě údajů získaných od operátorů.

Zpracování a předání údajů je nařízeno provést jen na vyžádání příjemce a jen pro určené mobilní telefonní číslo. Příjemce je oprávněn údaje vyžádat jen pokud subjekt údajů je osobou nakaženou koronavirem SARS-CoV-2 a dále pokud výslovně a jednoznačně potvrdí předem svůj informovaný souhlas se zpracováním údajů podle tohoto mimořádného opatření.

Před vyslovením souhlasu musí být uživatel příjemcem zřetelně a jasně informován alespoň o tom, že:

  1. údaje nebo výsledky zpracování budou shora uvedenými subjekty předávány příjemci, který bude jejich správcem;
  2. výlučným účelem zpracování údajů je provedení epidemiologického trasování přenosu COVID-19 a k provedení identifikace rizikových skupin obyvatelstva až na úrovni jednotlivých uživatelů ohrožených COVID-19;
  3. operátorem budou zpracovány a předány provozně lokalizační údaje za dobu maximálně tří týdnů zpětně a v případě bank budou zpracovány a předány některé existující údaje o využití elektronického platebního prostředku;
  4. subjekt údajů je oprávněn vzít souhlas kdykoli zpět. Údaje lze uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu. Tato doba nesmí být nikdy delší než 6 hodin. Údaje, které nejsou v jednotlivých případech nadále nezbytné ke splnění účelu, se vymažou bezprostředně po ukončení doby zpracování, nejdéle však ve lhůtě dle předchozího odstavce.