Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví AKTUALIZACE02

18. březen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda v usnesení o vyhlášení nouzového stavu výslovně zakotvila, že dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena, což znamená, že nadále zůstávají v platnosti a je třeba je dodržovat. Aktuální stav k 18. březnu 2020.

Dodržovat je třeba i veškerá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná a platná po vyhlášení nouzového stavu. Níže uvádíme jejich základní přehled.

Aktuální stav k 18. březnu 2020.

A. Vydaná před vyhlášením nouzového stavu

1) Zákaz přímých letů z území regionů v Italské republice

Shrnutí: Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice s cestujícími na palubě letadla na všechny letiště na území České republiky se zakazuje let provádět.

2) Zákaz přímých letů z území Korejské republiky

Shrnutí: Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť z Korejské republiky s cestujícími na palubě letadla na všechny letiště na území České republiky se zakazuje tyto lety nadále provádět.

3) Zákaz vyvážet všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou

Shrnutí: Všem osobám, s výjimkou výrobců, se zakazuje vyvážet z území České republiky, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu, všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou (blíže specifikované v mimořádném opatření).

4) Zákaz prodeje všech osobních ochranných prostředků třídy FFP3 (respirátory)

Shrnutí: Všem osobám se zakazuje prodávat všechny osobní ochranné prostředky třídy FFP3 uváděné na trh jiným osobám, než jsou: (i) Česká republika a její organizační složky a (ii) osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

5) Povinná identifikace osoby po návratu k Italské republiky a určení povinné karantény této osobě

Shrnutí: Všem osobám s trvalým a přechodným pobytem v České republice nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo jinému praktickému lékaři.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob s trvalým a přechodným pobytem v České republice nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Opatření se netýká: (i) řidičů nákladní dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, (ii) řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky a (iii) pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

6) Povinná karanténa všem osobám, které se setkaly s osobou nakaženou koronavirem

Shrnutí: Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob, které byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem.

7) Povinná kontrola po návratu z oblastí s vysokým rizikem nákazy koronavirem

Shrnutí: Všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 3. 2020 (povinná karanténa po návratu z Italské republiky), které v posledních 14 dnech před příjezdem na území České republiky pobývaly na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění koronavirus, se nařizuje po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.

B. Vydaná po vyhlášení nouzového stavu

8) Omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče

Shrnutí: Poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařizuje, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče podle zákona o zdravotních službách na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVD-19.

9) Žádanky pro laboratorní vyšetření

Shrnutí: Opatření ukládá povinnost všem poskytovatelům zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků na vyšetření nového koronaviru a všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťujících vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru.

10) Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN

Shrnutí: Opatření ukládá povinnost poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče.

11) Zákaz přítomnosti ve vybraných maloobchodních prodejnách s výjimkou osob starších 65 let

Shrnutí: Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků, v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny, lékárny nebo výdejny zdravotnických prostředků nebo osob v obdobném poměru.

12) Zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních a osob v zařízeních sociálních služeb

Shrnutí: Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se nařizuje zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve který se poskytuje lůžková péče, v výjimkou: nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se nařizuje zákaz návštěv osob s výjimkou nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

13) Zákaz přijímat nové pacienty za účelem poskytován lázeňské péče

Shrnutí: Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.