Program COVID – NÁJEMNÉ před spuštěním AKTUALIZACE02

25. červen 2020  |  Nemovitosti

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami bude spuštěn 26. června 2020 v 9:00. Pokud si podnikatel vyjednal u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen.

Vláda uvolnila pro „Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ“ (Program) částku až do výše 5 mld. Kč a pověřila jeho realizací Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

MPO zveřejnilo konkrétní podmínky 19. června 2020 a od 26. června 2020 od 9:00 bude přijímat elektronické žádosti o podporu. Ověřování žadatelů bude probíhat prostřednictvím tzv. NIA  - elektronické identity.

Podmínkou státního příspěvku na nájemné je dohoda nájemce s komerčním pronajímatel na slevě z nájemného ve výši alespoň 30 % z celkového nájemného za celé tzv. rozhodné období, který je doba od 1. dubna 2020 do 30. června 2020. Pokud je pronajímatelem stát, bude sleva poskytována automaticky a nelze-li slevu poskytnout, bude poskytována podpora ve výši 80 % slevy. Výše nájemného, ze kterého se bude sleva poskytovat, bude muset být doložena dokladem o uhrazení nájemného za předcházející období, aby nedocházelo k účelovému navyšování nájemného. Způsobilým pro poskytnutí podpory je přitom pouze pevná částka nájemného, tj. nikoli např. obratové nájemné. Zároveň musí jí o nájemné, které je uplatňováno na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020.

Program je zacílen na malé a střední podnikatele a je zastropován částkou 10 mil. Kč na jednoho žadatele za tříměsíční období. O podporu budou moci žádat podnikatelé provozující maloobchodní provozovny  a provozovny služeb, které musely být v důsledku vyhlášeného nouzového stavu uzavřeny. Podporu budou moci čerpat i pokud fungovali v omezeném režimu, např. v rámci prodeje přes výdejní okénko, službu rozvozu nebo e-shop. Podporu však nebudou moci čerpat podnikatelé, kteří jsou s pronajímatelem prostor spřízněni, ať už by se jednalo o dceřiné nebo sesterské společnosti, ale i propojení přes podíl pronajímatele v nájemci nebo statutární orgány obou subjektů.

Státní příspěvek bude vyplácen zpětně, tj. podnikatel musí doložit uhrazení 50 % nájemného za podporované tři měsíce a odvod DPH (pokud se na nájemné aplikuje) ze 70 % nájemného za dané období, a teprve poté může žádat o státní příspěvek.