Podání daňových přiznání, vyúčtování za zaměstnance a oznámení o osvobozených příjmech AKTUALIZACE01

15. červen 2020  |  Daně

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob bude možné bez sankce podat až do 18. 8. 2020. Stejně tak daň z příjmů stanovenou na základě těchto přiznání bude možné zaplatit až do 18. 8. 2020. Tato možnost se však netýká subjektů, které spadají pod Specializovaný finanční úřad. Oznámení fyzických osob o osvobozených příjmech nad 5 milionů korun bude také možné podat až do 18. 8. 2020. Vyúčtování daně ze závislé činnosti bez sankce až do 31. 5. 2020. OSVČ musí dát pozor na termíny podání přehledů.

Daňové přiznání k dani z příjmů lze podat a daň zaplatit až do 18. 8. 2020

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 rozhodnutí o prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání i úroků z prodlení s placením daně. Rozhodnutí se týká fyzických i právnických osob a vztahuje se jak na přiznání, u kterých je zákonná lhůta pro podání do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období (tedy letos do 1. 4. 2020 v případě kalendářního roku), tak na přiznání podávaná do 6 měsíců (tedy do 1. 7. 2020).

Daňové přiznání k dani z příjmů lze tedy bez sankce podat a daň zaplatit až do 18. 8. 2020. POZOR, podmínkou je, že daňové přiznání bude do tohoto data skutečně podáno a daň bude zaplacena. Neuplatní se zde tzv. pětidenní toleranční období, 18. 8. 2020 je tedy nejpozdější datum, kdy musí být přiznání podáno a daň musí být připsána na účet finančního úřadu. V opačném případě budou stanoveny standardní sankce, které začnou běžet po pěti pracovních dnech od uplynutí původní zákonné lhůty (tedy od 8/9. 4., resp. 8/9. 7.).

Poplatníci, jejichž správcem daně je Specializovaný finanční úřad, však musí přiznání podat a daň z příjmů zaplatit v zákonném termínu, tedy do 1. 7. 2020 (zde se pětidenní toleranční období standardně uplatní).

V této souvislosti je dobré zmínit, že se promíjí i správní poplatky při podání individuální žádosti o posečkání či úhradu daně na splátky a žádosti o prominutí úroku z prodlení podané v době od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020. Promíjí se i úrok z prodlení a úrok z částky daně posečkané z důvodů způsobených šířením koronaviru vzniklý v době od 12. 3. do 31. 12. 2020. Tato skutečnost může být relevantní pro poplatníky, kteří nebudou mít dostatečné prostředky na úhradu daně z příjmů ani k 18. 8. 2020, a budou muset žádat o individuální odklad.

Pro OSVČ připomínáme, že předchozí zmírňující opatření vlády umožnila bez sankce podat přehledy o příjmech a výdajích na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za rok 2019 do 3. 8. 2020. MPSV v médiích avizovalo, že připravuje prodloužení termínu pro podání ročního přehledu příjmů a výdajů OSVČ ve lhůtě do 15. 9. 2020. Specificky v případě sociálního zabezpečení bude třeba platný termín dodržet, protože je podmínkou pro neuplatnění sankcí zpětně od standardního termínu daného zákonem. Lhůta pro podání přehledu na zdravotní pojištění OSVČ však podle stávajících informací zůstane do 3. 8. 2020 (případné neuhrazení zdravotního pojištění by však mělo být podle stávajícího znění zákona penalizováno až od 22. 9. 2020).

Bez sankce bude i pozdější podání dodatečného přiznání fyzických osob při změně způsobu uplatňování výdajů z paušálních na skutečné nebo naopak

Fyzické osoby, které

  • mění u příjmů z podnikání (samostatné výdělečné činnosti) nebo příjmů z pronájmu způsob uplatňování výdajů ze skutečných na paušální nebo

  • zahájily účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích (poté, co v předchozím období uplatňovaly paušální výdaje)

jsou povinny podat za předchozí zdaňovací období dodatečné daňové přiznání, ve kterém upraví základ daně o zákonem stanovené položky. Toto dodatečné přiznání obecně není spojené se sankcemi pouze tehdy, je-li podáno a daň zaplacena v zákonné lhůtě pro podání daňového přiznání za období, kdy ke změně dochází.

Rozhodnutí ministryně financí sladilo zmírnění sankcí i u dodatečného přiznání podaného z výše uvedených důvodů. Pokud tedy bude podáno a případná daň zaplacena do 18. 8. 2020, neuplatní se pokuta za pozdní podání přiznání ani úrok z prodlení se zaplacením daně.

Oznámení o osvobozených příjmech bude možné podat až do 18. 8. 2020

Fyzické osoby mají povinnost podat v termínu pro podání přiznání oznámení finančnímu úřadu v případě, že obdržely v předchozím roce příjem vyšší než 5 milionů Kč, který je od daně osvobozený. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, které nepodávají daňové přiznání (například zaměstnance či starobní důchodce), a typicky vzniká např. v důsledku dědění, darování v rodině nebo prodeje majetku, u kterého uplynula lhůta pro osvobození (nemovitosti, obchodní podíly, umělecká díla apod.).

Oznámení bude možné bez sankce podat až do 18. 8. 2020. Tento termín je třeba dodržet, protože podání oznámení do tohoto „náhradního“ data je podmínkou pro neuplatnění pokut. Ty se odvíjí od hodnoty příjmu a mohou být poměrně vysoké.

Zaměstnavatelé mohou podat vyúčtování daně ze závislé činnosti až do 31. 5. 2020

Rozhodnutí ministryně financí promíjí plátcům daně, kteří podávají vyúčtování daně ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh pokutu za opožděné podání tohoto vyúčtování za rok 2019, pokud bude podáno do 31. 5. 2020.