Další zmírnění dopadů COVID-19 relevantní pro plátce DPH

11. červen 2020  |  Daně

Ministerstvo financí publikovalo dne 10. 6. 2020 ve Finančním zpravodaji 9/2020 další sadu opatření, která mohou pomoci zmírnit dopady v souvislosti s šířením nákazy koronavirem plátcům DPH. Promíjí se správní poplatky spojené s podáním žádosti o prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení i poplatky a úroky spojené s individuálními žádostmi o posečkání s placením daně.

Prominutí poplatku za žádost o prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení

Součástí liberačního balíčku z března 2020 bylo automatické prominutí pokut ve výši 1.000 Kč, které plátci DPH vzniknou v době od 1. 3. do 31. 7. 2020 v případě, že podají kontrolní hlášení po zákonem daném termínu, ale dříve, než jsou k tomu správcem daně vyzváni. O prominutí ostatních pokut spojených s pozdním podáním (či nepodáním) kontrolního hlášení (ve výši 10, 30 či 50 tisíc Kč) je třeba individuálně žádat.

Aktuální rozhodnutí ministryně financí prodlužuje dobu, po kterou bude prominut poplatek ve výši 1.000 Kč za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Podmínkou je, že finanční úřad vydal výzvu k podání kontrolního hlášení v době od 1. 3. do 31. 7. 2020 a plátce DPH kontrolní hlášení v této době také podal. Prominutí se týká žádostí podaných v období od 1. 8. do 31. 12. 2020 (prominutí v případě žádostí podaných do 31. 7. 2020 je již zakotveno ve Finančním zpravodaji 4/2020 z března 2020).

Z povahy věci by se toto prominutí mělo týkat pokut ve výši 10.000 Kč (jelikož vyšší pokuty jsou udělovány v situaci, kdy plátce ani na základě výzvy finančního úřadu kontrolní hlášení nepodá, nebudou tedy splněné výše uvedené podmínky).

Prominutí poplatků za žádost o individuální posečkání s placením daně a prominutí úroku při posečkání s placením daně nebo úhradou na splátky

Jelikož na rozdíl od daní z příjmů nejsou v oblasti DPH automaticky prominuty sankce za pozdní podání přiznání ani za prodlení s úhradou daně, plátci musí o posečkání s úhradou DPH či o možnost úhrady DPH na splátky finanční úřad individuálně požádat.

Pro oblast DPH je tedy důležité prominutí správních poplatků spojených s podáním individuální žádosti o posečkání či úhradu daně na splátky (400 Kč) a žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky (1.000 Kč), které budou podané v době od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020 (poplatky spojené s žádostmi do 31. 7. 2020 jsou prominuty rozhodnutím publikovaným ve Finančním zpravodaji 4/2020 z března 2020).

Promíjí se i úrok z prodlení a úrok z částky daně posečkané na základě individuální žádosti z důvodů způsobených šířením koronaviru, který vznikne v době od 12. 3. do 31. 12. 2020.