Program COVID – NÁJEMNÉ získal notifikaci Evropské komise AKTUALIZACE01

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami je o krok blíž proplácení. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program již prošel notifikací u Evropské komise, proto mohou být naplno spuštěny jeho přípravy. Spuštění proplácení žádostí se očekává v červenci.

Vláda na svém zasedání 18. 5. 2020 přijala usnesení č. 550, kterým vzala na vědomí „Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ“, pro který uvolnila částku až do výše 5 mld. Kč. Realizací programu bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podmínkou státního příspěvku na nájemné je dohoda nájemce s pronajímatel na slevě z nájemného ve výši 30 %. Pokud je pronajímatelem stát, bude sleva poskytována automaticky. Výše nájemného, ze kterého se bude sleva poskytovat, bude muset být doložena dokladem o uhrazení nájemného za předcházející období, aby nedocházelo k účelovému navyšování nájemného.

Program státní podpory COVID – NÁJEMNÉ je zacílen na malé a střední podnikatele a je zastropován částkou 10 mil. Kč na jednoho žadatele za tříměsíční období. O podporu budou moci žádat podnikatelé provozující maloobchodní provozovny (s výjimkou např. potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic) a provozovny služeb, které musely být v důsledku vyhlášeného nouzového stavu uzavřeny. Podporu by mohli čerpat i pokud fungovali v omezeném režimu, např. v rámci prodeje přes výdejní okénko, službu rozvozu nebo e-shop. Podporu však nebudou moci čerpat podnikatelé, kteří jsou s pronajímatelem prostor spřízněni, ať už by se jednalo o dceřiné nebo sesterské společnosti, ale i propojení přes podíl pronajímatele v nájemci nebo statutární orgány obou subjektů.

Státní příspěvek by měl být vyplácen zpětně, tj. podnikatel by musel doložit uhrazení 50 % nájemného za podporované tři měsíce a odvod DPH (pokud se na nájemné aplikuje) ze 70 % nájemného za dané období, a teprve poté by mohl žádat o státní příspěvek. Konkrétní podmínky programu však budou teprve zveřejněny a mohou doznat dílčích změn.

Státní příspěvek v rámci programu COVID-NÁJEMNÉ by měl být poskytován podle Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID 19 přijatého dne 19. 3. 2020 C (2020) 1863 a jeho změny C (2020) 2215 přijaté dne 3. 4. 2020. Podpora musela být v souladu s Dočasným rámcem schválena Evropskou komisí jako slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. b) a čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské komise. Notifikaci Česká republika obdržela dne 2. 6. 2020. Z uvedeného důvodu je zapotřebí jednat rychle, neboť se očekává značný zájem podnikatelů bezprostředně po zveřejnění podmínek programu s výzvou k podávání žádostí.

Již nyní je proto nezbytné zahájit s pronajímateli jednání o poskytnutí slevy.