“Systém semafor“ pro vstup na území České republiky

3. červen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Ministerstvo zdravotnictví spustilo „systém semafor“ pro hodnocení míry rizika nákazy nemocí COVID-19 v členských státech EU a dalších státech Schengenské dohody. Země z této kategorie označené zelenou barvou jsou považovány za bezpečné, oranžové se středním rizikem nákazy a červené s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně a oranžově označených zemí bude od 15. června 2020 možné cestovat bez omezení při návratu zpět. Test bude vyžadován při cestě z červeně značených zemí. Při cestě z oranžových zemí se budou testem prokazovat pouze cizinci. Pro vstup do ČR při přicestování ze třetích zemí je však negativní test zapotřebí vždy. 

Dne 2. června 2020 přijalo Ministerstvo zdravotnictví Ochranné opatření č.j. MZDR 20599/2020-5/MIN/KAN o omezení překročení státní hranice ČR, které nabude účinnost dne 15. června 2020. V rámci tohoto opatření vytvořila ministerstva zdravotnictví, vnitra, zahraničí spolu s hygieniky epidemiologická kritéria pro hodnocení bezpečnosti jednotlivých zemí Evropské unie a schengenského prostoru. Tato kritéria určují, zda je riziko nákazy nemocí COVID-19 v dané zemi nízké, střední či vysoké, a podle toho jí je přidělena zelená, oranžová či červená barva. Díky tomuto barevnému odlišení je systém rozdělení označován jako „systém semafor“. Tento seznam zemí, uvádějící míru rizika nákazy, plánuje ministerstvo zdravotnictví aktualizovat každý týden.

Od 15. června 2020 mohou podle výše uvedeného opatření občané České republiky, cizinci s trvalým pobytem na území České republiky a osoby s přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů, vstoupit na území České republiky bez toho, aniž by museli při svém návratu předkládat lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, pokud se vracejí ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy (tedy ze zelených a oranžových zemí).

Tyto osoby nejsou povinny předkládat lékařské potvrzení ani v případě, že se vracejí ze země s vysokým rizikem nákazy (tedy z červené země), pokud vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci a doba jejich vycestování netrvala déle než 24 hodin, dále pokud vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, za předpokladu, že doba vycestování nepřesáhla 72 hodin nebo v případě, že vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí a zároveň doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dnů.

Je ovšem potřeba zdůraznit, že „systém semafor“ platí pouze pro případy vstupu na území České republiky. Všechny hraniční přechody budou sice od 15. června 2020 otevřeny bez omezení, ale o tom, jaká opatření bude potřeba dodržovat při vycestování z České republiky do jiného státu, je třeba se předem informovat (ku příkladu na webových stránkách velvyslanectví České republiky v příslušném státě).

Nadto pořád platí všeobecná povinnost pro každého, kdo přicestoval do České republiky, oznámit praktickému lékaři, objeví-li se u něj jakékoli příznaky infekčního onemocnění, a to zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost či další potíže. Stále je také každý povinen strpět kontroly příznaků infekčního onemocnění, jako je například měření teploty, které mohou probíhat na státních hranicích. Budou-li při takové kontrole zjištěny příznaky infekčního onemocnění, je kontrolovaná osoba povinna zároveň poskytnout potřebnou součinnost při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti SARS CoV-2.

Dle výše zmíněného nového opatření bude ovšem stále platit zákaz vstupu cizinců na území České republiky s výjimkou konkrétních skupin a současně za splnění stanovených podmínek. Taková výjimka platí například pro občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v členských státech Evropské unie a dalších státech schengenského prostoru a jejich rodinné příslušníky, případně rezidenty členského státu Evropské unie nebo státu schengenského prostoru, cestují-li ze zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. Další výjimka platí pro cizince, kteří jsou pracovníky mezinárodní dopravy, servisu klinické infrastruktury, diplomaty, úředníky mezinárodních organizací či cizinců, jejichž vstup je v zájmu České republiky. Ti o svém vstupu na naše území musí neprodleně informovat příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tuto informační povinnost nemají v případě, že doba jejich pobytu na území nebude delší než 14 dnů nebo předloží-li lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost onemocnění COVID-19.

Stejně jako Česká republika, tak i okolní státy začínají svá opatření na hranicích postupně rozvolňovat. O tom, kdy budeme moci volně a bez omezení cestovat do všech států Evropské unie, respektive světa, můžeme jen spekulovat.