Povinné nošení roušek – významné rozvolnění 25.5.2020 nečekejte! AKTUALIZACE03

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020, a to s postupně zaváděnými výjimkami. K významnému rozvolnění povinného nošení roušek přitom ode dne 25. 5. 2020 nedojde.

Ačkoli se zdálo, že od 25. 5. 2020 dojde k významnému rozšíření výjimek z plošné povinnosti nošení roušek, není tomu tak. Od tohoto data je stanovena široce formulovaná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének:

  1. ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště;
  2. ve veřejných prostředcích dopravy; a
  3. na všech ostatních místech, kde se nachází více než 2 osoby v menší vzdálenosti než 2 m, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Z této povinnosti je stanoveno na dvacet výjimek. Jaké jsou?

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 26. 5. 2020 se povinnost nevztahuje na:

(1.) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolů,

(2.) návštěvníky koupališť při pobytu ve vodě, při pobytu na lehátku, podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti;

(3.) návštěvníky sauny při pobytu v sauně.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu hromadných akcí nad 300 osob s účinností od 25. 5. 2020 se povinnost nevztahuje na:

(4.) sportovce v době tréninku nebo zápasu na venkovním i vnitřním sportovišti,

(5.) snoubence v průběhu sňatečného obřadu nebo obřadu registrovaného partnerství;

(6.) účastníky bohoslužby v okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 26. 5. 2020 se povinnost nevztahuje na:

(7.) děti do 2 let věku;

(8.) děti v mateřské škole starších 2 let a mladších 7 let při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské škole a pečující osoby v dětské skupině (tato výjimka se přitom vztahuje na vnitřní i vnější prostory a navazuje na ni společná metodika Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, která byla představena dne 1. 5. 2020 a k dispozici je zde);

(9.) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m (rovněž na tuto výjimku navazuje přijatá metodika, která je k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy);

(10.) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob;

(11) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu (tato výjimka se bude vždy poměřovat vzhledem k povaze a projevům onemocnění konkrétní osoby, typicky se např. bude jednat o osoby s Alzheimerovou chorobou, přičemž tato výjimka v sobě zahrnuje i předchozí výjimku vztahující se na osoby se závažnými poruchami autistického spektra);

(12) osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby blízké;

(13) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů;

(14) řidiče ve veřejné dopravě, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení;

(15) pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče;

(16) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby;

(17) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté;

(18) osoby při provádění autorského díla a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny stanovené hygienické podmínky
(jedná se např. o filmaře a o vystupující umělce např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení);

(19) moderátory, redaktory a obdobné osoby vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny stanovené hygienické podmínky

(20) plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

Pro všechny ostatní, kteří do výjimek nespadají, nadále platí povinnost nosit pokrývku úst a nosu. Plošná povinnost nošení roušek byla zavedena usnesením vlády č. 247 s účinnosti od 19. 3. 2020 od 0:00 hod. všem osobám při pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště. Toto usnesení vlády bylo zrušeno s účinností od 31. 3. 2020, aby byl totožný zákaz stanoven mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 3. 2020, pouze s prvními dvěma výjimkami, které byly následně doplňovány o výjimky další. Ačkoli se přitom zdálo, že by od 25. 5. 2020 mělo dojít k významnému rozvolnění povinnosti nošení roušek, prakticky se nic nemění, neboť lze stěží ponechat roušku doma a očekávat, že se mimo bydliště nebude nacházet žádná osoba nebo že všechny další osoby budou ve větší vzdálenosti než 2 metry.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nebyla a nejsou navázána na nouzový stav, takže i po jeho skončení dne 17. 5. 2020 platí povinnosti uložené těmito opatřeními tak dlouho, dokud nebudou zrušeny. Pokuty „za roušky“ se přitom řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví, přičemž ve vztahu k trestání přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví byla posílena pravomoc Policie ČR i obecní policie (viz náš článek na blogu).