Povinné nošení roušek – výjimky přibývají AKTUALIZACE02

14. květen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Jestli něco aspiruje na slovo letošního roku, pak je to vedle koronaviru slovo rouška. Rouška se z mnoha důvodů stala symbolem vyhlášeného nouzového stavu. Roušky všichni povinně nasazujeme od 19. 3. 2020, a to s postupně zaváděnými výjimkami. Aktuálně je jich 11. K významnému rozvolnění povinného nošení roušek přitom ode dne 25. 5. 2020 nedojde.

Plošná povinnost nošení roušek byla zavedena usnesením vlády č. 247 ze dne 18. 3. 2002. Tímto usnesením vláda zakázala s účinnosti od 19. 3. 2020 od 0:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Od 25. 5. 2020 by povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest měla platit (se stávajícími výjimkami) „pouze“ (a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, (b) v prostředcích veřejné dopravy, (c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Ačkoli se tedy zdálo, že by od 25. 5. 2020 mělo dojít k významnému rozvolnění povinnosti nošení roušek, prakticky se nic nemění, neboť lze stěží ponechat roušku doma a očekávat, že se mimo bydliště nebude nacházet žádná osoba nebo že všechny další osoby budou ve větší vzdálenosti než 2 metry.

Pojďme si shrnout postupný vývoj povinného nošení roušek. Usnesení vlády, kterým byla ode dne 19. 3. 2020 zavedena povinnost nošení roušek, bylo zrušeno s účinností od 31. 3. 2020, a to usnesením vlády č. 347 ze dne 30. 3. 2020 (o němž vláda informovala usnesením č. 394 ze dne 6. 4. 2020), kterým vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 3. 2020. Tímto mimořádným opatřením byl stanoven totožný zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranného prostředku dýchacích cest, ovšem s prvními dvěma výjimkami, a to (1.) pro děti do 2 let a (2.) řidiče motorových vozidel, pokud jsou sami v uzavřeném vozidle.

Potřeba dalších výjimek si vyžádala vydání nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9 4. 2020, kterým bylo předchozí opatření zrušeno. Novým opatřením byl vydán shodný zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranného prostředku dýchacích cest, který nově neplatil pro (1.) děti do 2 let, (2.) osoby v uzavřeném vozidle, pokud jsou všichni členy společné domácnosti, (3.) osoby se závažnými poruchami autistického spektra a (4.) řidiče ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob.

S postupným uvolňováním krizových opatření vlády bylo nutné přistoupit k dalšímu rozšíření výjimek z plošné povinnosti nošení roušek, které reflektují uvolňovaná opatření. Ministerstvo zdravotnictví navázalo na opatření z 9. 4. 2020, jež nicméně s účinností ode dne 1. 5. 2020 zrušilo mimořádným opatřením ze dne 30. 4. 2020, kterým zakotvilo další tři nové výjimky. Z povinnosti nošení roušek vyjmulo (1.) děti v mateřské školce nebo dětské skupině, (2.) vystupující umělce a účinkující a (3.) moderátory a redaktory ve studiu, a dosavadní platné výjimky drobně modifikovalo.

Toto mimořádné opatření však platilo pouhé 4 dny, neboť s účinností ode dne 5. 5. 2020 bylo zrušeno novým mimořádným opatřením ze dne 4. 5. 2020, kterým přibyly další výjimky, jež se vztahují i (1.) na žáky a studenty ve školách a pedagogické pracovníky a na (2.) pořizování portrétních fotografií a fotografií novomanželů. Ani tato norma neměla dlouhého trvání. S účinností od 12. 5. 2020 totiž platí nové mimořádné opatření, kterým došlo k rozšíření o dvě výjimky, a to (1.) v souvislosti se státními a přijímacími zkouškami na vysokých školách a (2.) pro pacienty a zdravotníky při poskytování zdravotní péče.

Podle nového opatření, které by mělo být účinné do 24. 5. 2020, je tedy zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 1. dětí do 2 let věku
   
 2. dětí v mateřské škole starších 2 let a mladších 7 let při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole a pečujících osob v dětské skupině
  (tato výjimka se přitom vztahuje na vnitřní i vnější prostory a navazuje na ni společná metodika Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, která byla představena dne 1. 5. 2020 a k dispozici je zde)
   
 3. dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m
  (rovněž na tuto výjimku navazuje přijatá metodika, která je k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
   
 4. studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob
   
 5. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
  (tato výjimka se bude vždy poměřovat vzhledem k povaze a projevům onemocnění konkrétní osoby, typicky se např. bude jednat o osoby s Alzheimerovou chorobou, přičemž tato výjimka v sobě zahrnuje i předchozí výjimku vztahující se na osoby se závažnými poruchami autistického spektra)
   
 6. osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti
  (tato výslovná výjimka bude platit pouze do 24. 5. 2020, neboť s účinností od 25. 5. 2020 bude kryta širší výjimkou, dle které se povinné nošení prostředků ochranných dýchacích cest (nos, ústa) nebude vztahovat na všechna místa mimo bydliště, vyjma uzavřených budov a veřejných dopravních prostředků, kde se nenacházejí alespoň dvě osoby nebo kde se více než 2 osoby nachází ve větší vzdálenosti než 2 metry)
   
 7. osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů
   
 8. řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob
   
 9. pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče
 10. osob při provádění autorského díla a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny dále uvedené hygienické podmínky
  (jedná se např. o filmaře a o vystupující umělce např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení)

 11. moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny dále uvedené hygienické podmínky.

Pro všechny ostatní, kteří do výjimek nespadají, nadále platí povinnost nosit pokrývku úst a nosu (a to na všech místech mimo bydliště, jako např. v zaměstnání, ve veřejných dopravních prostředcích, obchodech apod.).

S posledními dvěma výjimkami se pojí řada hygienických opatření. Osobám organizujícím provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobách uvedených výše v bodě 10. a 11. vystupování bez ochranných prostředků dýchacích cest, se nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

 • osobám uvedeným v bodě 10 (tj. zejména vystupujícím umělcům) musí být proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu, a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá;
 • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), mezi umělci a diváky apod musí být dodržen odstup alespoň 2 m (tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci);
 • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu musí být pravidelně dezinfikováno a v případě, že se jedná o uzavřené prostory, i pravidelně větráno;
 • musí být zajištěna dezinfekce rudkou pro umělce i jejich spolupracovníky;
 • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezen jeho přístup do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

Ačkoli se zdálo, že s účinností od 25. 5. 2020 dojde k významnému rozšíření výjimek i na další osoby, není tomu tak. Od tohoto data budou platit všechny shora uvedené výjimky ze široce formulované povinnosti nošení roušek mimo bydliště ve všech vnitřních prostorách staveb, ve veřejných prostředcích dopravy a na všech ostatních místech, kde se nachází více než 2 osoby v menší vzdálenosti než 2 m, pokud nejsou členy domácnosti.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou navázána na nouzový stav, takže i po jeho skončení dne 17. 5. 2020 budou povinnosti uložené těmito opatřeními platit tak dlouho, dokud nebudou zrušeny. Pokuty „za roušky“ se přitom řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví, přičemž ve vztahu k trestání přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví byla posílena pravomoc Policie ČR i obecní policie (viz náš článek na blogu).