Zákon o blokových „pokutách za roušky“ je již účinný! AKTUALIZACE01

14. květen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Zvláštní zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie, který umožňuje příkazem na místě postihovat porušení krizových a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, nabyl dne 13.5.2020 účinnosti.

Nový zákon vyvolal poměrně značné kontroverze, jejichž výsledkem zřejmě bylo i to, že Senát jeho návrh nakonec neprojednal, čímž sice prakticky text beze změn odeslal k podpisu prezidentovi, ale ten jej mohl podepsat až po uplynutí třicetidenní lhůty, kterou má Senát dle Ústavy na projednání. Prezident zákon podepsal dne 11. 5. 2020 a dne 13. 5. 2020 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 243/2020 Sb. Dnem vyhlášení nabyl zákon účinnosti.

Samotný text je velmi stručný, když ve dvou odstavcích upravuje zcela novou pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky, a to (i) přestupky spočívající v nesplnění povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným ministerstvem zdravotnictvím nebo krajskou hygienickou stanicí podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a (ii) přestupky spočívající v porušení povinnosti strpět omezení vyplývající z krizových opatření vydaných podle krizového zákona.

Vypořádává se tak stavem, kdy ani krizový zákon, ani zákon o ochraně veřejném zdraví nepředpokládaly, že by mohla nastat situace, v níž může docházet k porušení jimi ukládaných povinnosti v masovém měřítku. Ačkoli třeba zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje Ministerstvu zdravotnictví ukládat mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, a stanoví za jejich porušování citelné sankce, například u přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví již na počátku koronavirové krize značně medializovanou pokutu do výše 3.000.000 Kč, k jejich projednání jsou podle zákona příslušné krajské hygienické stanice, což v podstatě eliminovalo efektivní trestání přestupků.

Lze tedy pravděpodobně akceptovat, že vláda sáhla k tomuto „ad hoc“ řešení, kterým byla zákonem upravena další situace, v níž může orgán Policie České republiky nebo strážník obecní policie využít postupu podle § 91 a 92 zákona o přestupcích (zákon č. 250/2016 Sb.) a uložit pokutu příkazem na místě, tedy tzv. „blokovou pokutu“. Jelikož se tato pravomoc výslovně vztahuje jen na přestupky proti mimořádným a krizovým opatřením přijatým z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, platí také, že zanikne současně se zánikem samotných opatření.

Od středy 13. 5. 2020 může tedy policie či obecní strážník uložit na místě pokutu za porušení některého z mimořádných nebo krizových opatření až do výše 10.000 Kč, samozřejmě za současného splnění předpokladů, že obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.

Zároveň je však nutno doufat, že příslušné orgány Policie České republiky a obecní strážníci budou tuto svoji novou pravomoc využívat s příslušným uvážením, obdobně jako tomu je v jiných případech, kdy pravomoc uložit pokutu příkazem na místě již mají. Nová zákonná úprava totiž v žádném případě neznamená – zjednodušeně řečeno – že „kdo si sundá roušku, zaplatí deset tisíc“. I zde platí veškeré zásady platné pro trestání „běžných“ přestupků, včetně proporcionality závažnosti porušení a uložené sankce. Budeme tedy všichni věřit, že selský rozum, na který v posledních týdnech opakovaně apeloval pan ministr vnitra Hamáček, skutečně zvítězí.