Business cesty do ČR - za jakých podmínek? ​AKTUALIZACE01

Pracovní cesty cizinců do ČR, po kterých podnikatelé tolik volali, vláda umožnila na základě avizovaného rozvolňování opatření od pondělí 27.4.2020. Stanovila však řadu podmínek a pravidel, které dále modifikuje. 

Původní krizové opatření vlády č. 443 bylo k 1.5.2020 zrušeno a nahrazeno krizovým opatřením vlády č. 495. Toto krizové opatření však platí pouze do 10.5.2020, neboť s účinností od 11.5.2020 bude nahrazeno krizovým opatřením vlády č. 511. Tento článek zohledňuje opatření účinné do 10.5.2020, s tím, že na změny účinné od 11.5.2020 upozorňujeme červenou barvou.

Příslušné krizové opatření je primárně míněno jako prodloužení zákazu vstupu do ČR pro všechny cizince bez přechodného pobytu nad 90 dnů nebo trvalého pobytu v ČR. Z tohoto zákazu je stanoveno několik výjimek, a dvě z nich se týkají i občanů EU, kteří vstupují na území ČR za účelem „výkonu ekonomické činnosti“. Další výjimky jsou stanoveny např. pro tzv. pendlery, pracovníky mezinárodní dopravy či pracovníky servisu kritické infrastruktury, které však nejsou předmětem tohoto článku.

Opatření rozlišuje dva druhy cest občanů EU, kteří v ČR hodlají vykonávat ekonomickou činnost, a to (i) cesty do ČR na dobu nejdéle 72 hodin a (ii) cesty do ČR na dobu delší než 72 hodin. V obou případech přitom opatření zavádí důležité povinnosti rovněž pro osoby, které občany EU na území ČR přijímají nebo jim potvrzují existenci povoleného účelu cesty.

I. Cesty do 72 hodin

U občana EU, kteří zamýšlí vycestovat do ČR za účelem výkonu ekonomické činnosti na dobu nejdéle 72 hodin, platí následující:

 1. první podmínkou umožnění vstupu je doložení účelu vycestování (tj. výkon ekonomické činnosti);
 2. druhou podmínkou je předložení potvrzení lékaře nebo orgánu ochrany veřejného zdraví o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Potvrzení se zajišťuje na vlastní náklady;
 3. při přechodu státní hranice je nutné strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
 4. i po vstupu do ČR a během celého pobytu je však prakticky zakázán volný pohyb na území celé ČR, a to s několika výjimkami. Mezi ně patří, kromě cest a pohybu za účelem výkonu ekonomické činnosti, také cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot nebo cest do zdravotnických zařízení;
 5. pokud se po vstupu u občana EU objeví příznaky počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), musí neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemá-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství. Opatření nespecifikuje, zda se má jednat o poskytovatele zdravotních služeb v ČR;
 6. POZOR! subjekt, který potvrzuje existenci povoleného účelu vstupu do ČR, je povinen zajistit, aby příslušní občané EU dodržovali pravidla pro tzv. kritické zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády č. 332 (140/2020 Sb.). Přijímající subjekt tak na sebe přebírá odpovědnost za dodržování těchto pravidel ze strany občana EU.

Jako jediné podmínky pro vstup do ČR z opatření vyplývají pouze ty uvedené v bodech 1. a 2. Jako další „faktická“ podmínka však v praxi zřejmě bude fungovat i povinnost dle bodu 3.

II. Cesty nad 72 hodin

U občana EU, kteří zamýšlí vycestovat do ČR za účelem výkonu ekonomické činnosti na dobu delší než 72 hodin, platí následující pravidla (až na několik odchylek jsou podobná výše uvedeným):

 1. první podmínkou umožnění vstupu je doložení účelu vycestování (tj. výkon ekonomické činnosti);
 2. druhou podmínkou je předložení potvrzení lékaře nebo orgánu ochrany veřejného zdraví o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Potvrzení se zajišťuje na vlastní náklady. Předložení tohoto potvrzení není nutné u cest, které příslušný ministr potvrdí jako nezbytné; v těchto případech je osoba povinná absolvovat příslušný test do 24 hodin od vstupu do ČR a potvrzení o absolvování testu předložit místně příslušné hygienické stanici;
 3. před vstupem do ČR je nutné oznámit datum a způsob vstupu na území ČR dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí [počínaje 11.5.2020 bude tato povinnost zrušena];
 4. při přechodu státní hranice ČR je nutné strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
 5. po vstupu do ČR a během prvních 14 dní (avšak nejdéle po dobu, kdy trvá nouzový stav) je zakázán volný pohyb na území celé ČR, a to s několika výjimkami. Mezi ně patří, kromě cest a pohybu za účelem výkonu ekonomické činnosti, také cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot nebo cest do zdravotnických zařízení;
 6. mezi 10. a 14. dnem po vstupu je nutné absolvovat následný test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 a potvrzení o absolvování testu předložit místně příslušné hygienické stanici [počínaje 11.5.2020 bude tato povinnost zrušena];
 7. pokud se po vstupu u občana EU objeví příznaky počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), musí neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemá-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství. Opatření nespecifikuje, zda se má jednat o poskytovatele zdravotních služeb v ČR;
 8. POZOR! subjekt, který přijímá občana EU za účelem ekonomické činnosti, je povinen mu zajistit dopravu ze státní hranice do místa ubytování a po celou dobu pobytu na území ČR ubytování, lékařskou péči včetně její úhrady, a dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm (přičemž nelze využít veřejnou hromadnou dopravu), a návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání v ČR [počínaje 11.5.2020 bude tato povinnost nadále platit, a to s jednou výjimkou: povinnost zajišťovat dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm bude nově časově omezena na dobu 14 dní od vstupu na území ČR].

Jako podmínky pro vstup do ČR z opatření vyplývají pouze ty uvedené v bodech 1. a 2. Jako další „faktické“ podmínky však v praxi mohou fungovat i povinnosti dle bodů 3. a 4.