Opatření pro zmírnění dopadů COVID-19 na cestovní ruch - AKTUALIZACE02

Parlament ČR schválil zákon o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu („zákon“). Zákon, pro který se vžilo označení "Lex Voucher", byl dne 24. 4. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 185/2020 Sb

Zákon se použije na zájezdy s termínem zahájení zájezdu od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Tyto termíny jsou zvoleny z důvodu, že trh zájezdů se neodvíjí pouze od epidemiologické situace v České republice, nýbrž i v ostatních státech, přičemž již přibližně od 20. února 2020 docházelo k rozšíření onemocnění na území Itálie. Na druhou stranu, ačkoli lze uvolnění opatření v České republice očekávat dříve než 31. srpna 2020 (postupně již k rozvolňování dochází - viz např. usnesení Vlády ze dne 23. 4. 2020 č. 443), dopad pandemie na cesty do zahraničí velmi pravděpodobně potrvá déle, a proto je třeba pořadatelům zájezdů i zákazníkům umožnit reagovat na aktuální možnosti cestování v delším časovém horizontu.

Cílem zákona je zachovat rovnováhu mezi oprávněnými zájmy podnikatelů v cestovním ruchu, tj. pořadatelů (cestovních kanceláří) a zákazníků. Hlavním principem zákona sloužícím ochraně pořadatelů je vymezení ochranné doby. Po dobu trvání ochranné doby se odkládá povinnost pořadatele zájezdu k vrácení plateb uhrazených zákazníkem podle § 2536a občanského zákoníku za podmínky, že původní závazek ze smlouvy o zájezdu zanikl z důvodu pandemie onemocnění COVID-19, a to v důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

Ochranná doba začne běžet dnem doručení poukazu na zájezd zákazníkovi a skončí dnem 31. srpna 2021, neskončí-li podle zákona dříve. Pořadatelům je tak poskytnuta dostatečně dlouhá doba k překonání současné tíživé situace. Rozhodne-li se pořadatel zájezdu využít ochrannou dobu, oznámí to písemně zákazníkovi a vystaví mu poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd. Pořadatel předá zákazníkovi poukaz na zájezd v listinné podobě, případně elektronicky, pokud byla původní smlouva o zájezdu uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo pokud s tím zákazník souhlasí. Poukaz musí obsahovat mimo jiné peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd a datum začátku a konce platnosti poukazu. Musí být rovněž zajištěn pro případ úpadku pořadatele zájezdu, což má zákazníkovi garantovat, že o své peníze nepřijde.

V obecné rovině není zákazník oprávněn poukaz odmítnout, ani jej vrátit. Zákon nicméně chrání zvláště zranitelné skupiny zákazníků, u nichž lze očekávat, že opatření související s pandemií COVID-19 mohou mít negativní vliv na jejich již tak tíživou ekonomickou nebo sociální situaci a umožňuje jim poukaz na zájezd pořadateli vrátit a jednostranným prohlášením ukončit běh ochranné doby, čímž jim vznikne nárok na vrácení peněžních prostředků za původní zrušený zájezd. Jde o držitele průkazů osob se zdravotním postižením, osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, těhotné osoby, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoby starší 65 let nebo o osamělé rodiče pečující o nezaopatřené dítě a dále o zaměstnance, kteří ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohli po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce nebo o školy a školská zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.

Poukaz na zájezd je platný po celou dobu ochranné doby, tj. do 31. srpna 2021. Zákazníkovi je tak poskytnuta dostatečně dlouhá doba k tomu, aby poukaz na zájezd mohl vyčerpat. Po dobu trvání ochranné doby je provozovatel povinen na žádost zákazníka nabídnout zákazníkovi náhradní zájezd stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí pořadatel požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.

Jestliže pořadatel nenabídl zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o nabídku náhradního zájezdu, ochranná doba skončí a původní peněžitý dluh pořadatele vůči zákazníkovi se stává splatný. V případě, že poukaz na zájezd nebude v ochranné době zákazníkem vyčerpán, musí vrátit pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Zákon se snaží chránit zákazníky i dalším nástrojem. Řada zákazníků se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 může potýkat se sociálními a ekonomickými obtížemi, které jim neumožňují realizovat objednané zájezdy. Tito zákazníci mohou využít svého oprávnění od smlouvy o zájezdu odstoupit podle § 2533 občanského zákoníku, což bývá zpravidla spojeno s povinností zaplatit pořadateli odstupné (tzv. storno poplatek). V těchto případech zákon umožňuje zákazníkovi požádat pořadatele do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu o vydání poukazu na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného, přičemž pořadatel je povinen vydat poukaz do 14 dnů ode dne, kdy o to zákazník požádal. Doba platnosti takového poukazu je nejméně 12 měsíců ode dne jeho vydání. Poukaz na zájezd bude moci zákazník využít k úplné nebo částečné úhradě ceny náhradního zájezdu.

Aby zákazník nemohl být zkrácen na svých právech, je pořadatel zájezdu povinen zákazníka poučit o jeho právech vyplývajících ze zákona. V zájmu zajištění dostatečné ochrany zákazníků zákon rovněž stanoví, že k ujednáním, která omezují nebo vylučují zvláštní práva stanovená zákonem k ochraně zákazníka, se nepřihlíží